Tiedonantopolitiikka

Yleiset periaatteet

LapWall noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”) sisältyviä määräyksiä, Finanssivalvonnan ja European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ohjeita, Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sekä First North -markkinapaikan sääntöjä sekä Yhtiön sisäisiä ohjeita. 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 22.02.2022. Tätä tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Vastuu tiedonantopolitiikan ylläpidosta on toimitusjohtajalla.

LapWall noudattaa tiedonantopolitiikassaan seuraavia periaatteita:

  • Annettavan tieto on sisällöltään riittävän luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa sijoituspäätösten tekemiseksi. 
  • LapWall pitää sijoittajien saatavilla tasapuolisesti, samanaikaisesti, johdonmukaisesti ja viivytyksettä olennaiset ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä toiminnallisesta tuloksesta perustellun arvion tekemiseksi Yhtiöstä ja sen liikkeeseen laskemista rahoitusvälineistä.
 

Johdon liiketoimet

Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä Yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+3). Yhtiön on julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

LapWall ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Taloudellinen raportointi

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja puolivuosikatsauksen yhtiötiedotteena ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Yhtiö julkaisee internetsivuillaan ennen kunkin tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, joka sisältää taloudellisten katsausten julkistamispäivät, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisviikon ja varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

LapWallin pääasiallinen tiedotuskanava on LapWallin internet-sivusto www.lapwall.fi.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Tänä aikana LapWallin edustajat eivät tapaa osakkeenomistajia, sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinaosapuolia. Hiljaisen jakson aikana LapWall ei kommentoi Yhtiön liiketoimintanäkymiä, taloudellisia tuloksia tai ennusteita millään tavoin. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, LapWall julkistaa tiedon viipymättä ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

LapWall on määritellyt sellaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi, joita koskee MAR:n mukainen kaupankäyntirajoitus (suljettu ikkuna), hallituksen, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Nämä henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia Yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen, osavuosikatsauksen, tai näitä koskevien etukäteistietojen julkistamista, julkaisupäivä mukaan lukien. LapWall soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka osallistuvat tai jolla on tehtäviensä puolesta pääsy tulosjulkistustietoon sen valmisteluvaiheessa.

Yhtiötiedotteet

Yhtiön tiedottamisesta vastaavat toimitusjohtaja ja talousjohtaja. LapWall julkistaa yhtiötiedotteella sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Yhtiötiedotetta käytetään myös säännöllisen ja muun säännellyn tiedon julkistamiseen sekä johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimien julkistamiseen.

Yhtiötiedotteena julkistetaan esimerkiksi tilinpäätös, puolivuosikatsaukset sekä Yhtiötä suoraan koskeva sisäpiiritieto, kuten Yhtiön strategian kannalta keskeiset asiat, olennaiset muutokset taloudellisissa tai tulevaisuudennäkymissä, merkittävät sopimukset tai muut liiketoiminnan tapahtumat, jotka poikkeavat normaalista liiketoiminnasta joko suuren arvonsa tai strategisen merkityksenä vuoksi, sekä äkilliset ja olennaiset taloudellisen tilanteen muutokset. Lisäksi yhtiötiedotteena julkistetaan esimerkiksi Yhtiön johtohenkilöiden liiketoimet, muutokset johtoryhmässä tai hallituksessa sekä tilintarkastajan vaihtuminen.

Yhtiötiedotteet toimitetaan kotimaisille keskeisille tiedotusvälineille samanaikaisesti. Kaikki tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti myös Yhtiön verkkosivuilla. Yhtiön tiedotuskieli on suomi.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteilla kerrotaan LapWallin liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai yleistä mielenkiintoa pääomamarkkinatoimijoiden tai median keskuudessa.

Lausunnot

LapWallin viralliset lausunnonantajat ovat toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Heillä on oikeus kommentoida kaikkia LapWalliin liittyviä aiheita, kuten strategiaa, talouslukuja, markkinakehitystä ja -kysyntää, isoja strategisia hankkeita ja yhtiön kannanottoja.

Tulevaisuudennäkymät, tulosennusteet ja tulosvaroitukset

LapWall antaa taloudellisen raportoinnin yhteydessä arvion Yhtiön tulevaisuudennäkymistä. Tulevaisuudennäkymiä koskevien arvioiden on oltava perusteltuja, ja niiden lähtökohtana olevat perusteet on esitettävä. Tulevaisuudennäkymien laadinnassa on noudatettava asianmukaista huolellisuutta. Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta.

Yhtiö tiedottaa mahdollisista muutoksista aiemmin julkistamiinsa taloudellisiin tavoitteisiin taloudellisen raportointinsa yhteydessä tai erikseen yhtiötiedotteella.

Yhtiö antaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli se arvioi Yhtiön tuloksen tai taloudellisen aseman kehityksen muuttuneen olennaisesti positiivisemmaksi (positiivinen tulosvaroitus) tai negatiivisemmaksi sen aiemmin julkistamista tiedoista.