LapWallin eettiset ohjeet

LapWallin eettisten ohjeiden kolme tukipilaria ovat oikein tekeminen, hyvän edistäminen ja lakien kunnioittaminen. Kaikilla esihenkilöillä on velvollisuus varmistaa omilla vastuualueillaan, että henkilöstön jäsenet ja tarvittavilta osin liikekumppanit, saavat tietoa toimintaohjeiden sisällöstä ja niiden noudattamiseen liittyvistä vaatimuksista. Organisaation johdon ja henkilöstön lisäksi myös alihankkijoiden ja sidosryhmien jäsenten odotetaan toimivan eettisten pelisääntöjen mukaisesti.

LapWallin toimintaa ohjaavat sen arvot, jotka ovat organisaation yhdessä määrittämiä.

LapWallin arvot ovat:

 • yhteistyö
 • intohimo
 • ammattimaisuus
 • luotettavuus
 • vastuullisuus.

 

Eettiset ohjeet opastavat työntekijöitä toimimaan oikein ja tekemään oikeita päätöksiä arjessaan.

Jarmo Pekkarinen
Toimitusjohtaja

Jarmo LapWall 17

Eettiset ohjeet

1. Kunnioitus

Toimimme oikeudenmukaisesti ja reilusti suhteessa henkilöstöön, asiakkaisiin ja sopimuskumppaneihin, kilpailijoihin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Jokaisella LapWallin työntekijällä on vastuu työpaikan ilmapiirin ja keskustelukulttuurin laadusta. Henkilöstön kannalta oikeudenmukaisuus ja reiluus tarkoittavat kaikkien samanarvoista ja arvostavaa kohtelua.

LapWallin menestystekijät ovat yhteistyö, yhteinen tavoite sekä mahdollisuus vaikuttaa. Kannustamme yhteistyöhön kollegoiden, yksiköiden ja sidosryhmien kanssa. Jokainen meistä on osa tiimiä, ja avoin kommunikaatio sekä kuuntelu ovat avaintekijöitä menestyksemme takaamiseksi.

Olemme omistautuneita yhteiselle tavoitteellemme. Jokainen toimii organisaation arvojen mukaisesti ja työskentelee kohti yhteistä päämäärää. Jokaisella meistä on mahdollisuus tuoda esiin omia ajatuksiaan ja ideoitaan. Kannustamme avoimeen keskusteluun, sillä jokaisen ääni on tärkeä.

Eettisyyteen kuuluu myös erilaisuuden kunnioittaminen. Riippumatta työntekijän etnisestä-, taloudellisesta-, uskonnollisesta- tai poliittisesta taustasta, kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti. Tämä sama koskee myös yhteistyökumppaneita. Työntekijän kunnioitukseen kuuluu myös, ettei tämä joudu uhkailun, syrjinnän, häirinnän tai loukkausten kohteeksi.

LapWall tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja niitä koskevia perussopimuksia. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä muita pakkotyön muotoja missään olosuhteissa. Jos havaitsemme ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia, olemme sitoutuneet puuttumaan niihin ja tekemään yhteistyötä asioiden kehittämiseksi.

 

2. Ammattimainen toiminta

Emme ota tai tee toimeksiantoa, joka rikkoo lakia tai on ristiriidassa yleisen oikeuskäsityksen kanssa. Emme hyväksy lainvastaisia tai epämääräisiä toimintatapoja alihankkijoilta, asiakkailta tai muiltakaan osapuolilta omasta itsestä puhumattakaan.

Noudatamme hyvää rakentamistapaa elementtien valmistuksessa tehtaissamme. Toimitamme omia vakiotuotteitamme asiakkaillemme sekä teemme omien tuotteidemme asennuksia. Teemme työt ammattitaitoisesti noudattaen lainsäädäntöä ja tekemiämme sopimuksia sekä turvallisuus-, ympäristö- ja laatuvaatimuksia. Kunnioitamme oikeuden päätöksiä ja edellytämme tätä myös sopimuskumppaneiltamme.

 

3. Lahjonta ja korruptio

Korruptio tarkoittaa yksityisen edun tavoittelua tai toisen suosimista käyttämällä valtaa väärin ja rikkomalla sääntöjä, eli esimerkiksi pyrkimällä saamaan tai tarjoamaan henkilökohtaista hyötyä työroolin avulla.

Lahjusten antaminen ja ottaminen on kiellettyä. Emme tarjoa tai ota vastaan lahjoja, matkoja tai muita etuja, joita ei voi pitää kohtuullisina ja tavanomaisina tai jotka voivat johtaa eturistiriitaan. Kohtuullisina lahjoina voidaan pitää koulutusten, seminaarien tai kokousten yhteydessä tarjottuja lounaita tai illallisia. 

Toimimme huolellisesti ja maltillisesti järjestäessämme tilaisuuksia tai ohjelmaa asiakkaalle, aliurakoitsijalle, toimittajalle, konsultille tai muulle ulkoiselle sidosryhmän jäsenelle, sekä sisällytämme näihin aina kattavan ammatillisen osion.

Noudatamme erityistä huolellisuutta suhteessamme viranomaisiin. Emme anna viranomaisille lahjoja, lounastarjoilut ovat hyväksyttäviä. 

 

4. Kilpailu

Edistämme tervettä kilpailua ja velvoitteensa vastuullisesti hoitavien yritysten toimintaedellytyksiä. Noudatamme työ-, vero- ja kirjanpitolainsäädäntöä, tilaajavastuulakia ja muita lakeja sekä työehtosopimuksia. Edellytämme, että kaikki sopimuskumppanimme ja toimijat urakkaketjussa toimivat samoin.

LapWall kilpailee markkinoilla täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet ja taatakseen arvon osakkeenomistajilleen. Emme hyväksy yhteistyötä kilpailijoiden kanssa, jossa sovitaan esim. hinnoista tai muusta kilpailulainsäädännön vastaisesta toiminnasta. 

Kilpailutamme avoimesti merkittävät hankinnat, toimitukset, työsuoritukset ja palvelukset silloin kun emme toimi yhteistyö- tai kumppanuussopimusten pohjalta. Tuemme asiallista ja rajoittamatonta kilpailua tarjouksissa ja hankinnoissa toiminnan kaikissa vaiheissa.

 

5. Väärinkäytökset

Jos epäilemme jonkin toimijan rikkovan eettisiä periaatteita tai lakia, huomautamme siitä asianosaisille ja teemme tarvittaessa ilmoituksen viranomaisille.

Eettisellä, oikealla ja rehdillä toimintatavalla on keskeinen merkitys organisaation maineriskin, markkina-aseman, luottamuksen ja myös työntekijöiden sitoutumisen ja motivaation kannalta.

Tarjoamme työntekijöillemme, kumppaneillemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme EU:n Whistleblow-direktiivin mukaisen ilmoituskanavan, jonka avulla voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ja epäeettisestä toiminnasta.

Ilmoituskanavan tarkoituksena on varmistaa, että epäilykset mahdollisista väärinkäytöksistä tai toimintaperiaatteiden rikkomisista tulevat yhtiön tietoon ja että korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Tämän toimintatavan myötä pystymme edistämään hyvää hallintotapaa ja vastuullisuutta toiminnassamme. 

LapWallin palveluksessa olevan henkilön tulee raportoida työyhteisössä havaitusta väärinkäytöksestä tai epäillystä rikkomuksesta ensisijaisesti omalle esihenkilölleen tai tämän esihenkilölle. Mikäli se ei ole sopiva väylä, voi tehdä ilmoituksen ilmoituskanavan kautta.

Kaikki Whistleblowing-tapaukset käsittelemme luottamuksellisesti. Ilmoituksen lähdettä ei pystytä tunnistamaan, ellei ilmoituksessa ole erikseen kerrottu yhteystietoja.

 

6. Raportointi ja tiedonanto

Luotettavalla ja läpinäkyvällä taloudellisella raportoinnilla sekä avoimella vuorovaikutuksella sidosryhmiemme kanssa osoitamme liiketoimintamme kestävyyttä ja luotettavuutta. Suomalaisena listayhtiönä noudatamme listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, kuten Nasdaq Helsingin pörssisäännöt, MAR eli markkinoiden väärinkäyttöasetus ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi. Lisäksi noudatamme osakeyhtiölain säännöksiä ja toimimme rahanpesua koskevan lainsäädännön vaatimalla tasolla.

Sisäiset toimintaohjeemme määrittelevät yksityiskohtaisesti projektien seurannan, laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin prosessit, joissa syntyy taloudellista tietoa, kuten osto-, myynti- ja tuotantoprosesseissa sekä henkilöstö- ja tietohallinnossa. Tätä tukevat myös sisäiset riskienhallinnan järjestelmät. Raportoimme lisäksi työturvallisuuteen ja laatuun liittyvää tietoa. Henkilöstöhallinnossa ylläpidämme asianmukaisesti palkkakirjanpitoa sekä koulutus- ja pätevyystietoja. Jokaisen on omalta osaltaan huolehdittava, että ei jaa tietoja eikä käytä niitä muuta kuin työtehtäviinsä liittyen. 

LapWallin tiedottamisen keskeiset periaatteet pääomamarkkinoiden osapuolten kanssa ovat johdonmukaisuus, täsmällisyys, avoimuus, aktiivisuus ja tasapuolisuus. Viestimme myönteisistä ja kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti pääomamarkkinoille ja sidosryhmille.

Ennen liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista noudatamme 30 päivän hiljaista jaksoa. Tuolloin emme kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiin näkymiin liittyviä kysymyksiä emmekä tapaa sijoittajia tai analyytikoita.

 

7. Viestintä ja sisäpiiritieto

Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää ja asiallista tapaa viestiä. Sisäisessä viestinnässämme jokaisella on velvollisuus varmistaa, että tiedottaa asioista rehellisesti ja avoimesti tahoille, jotka tietoa tarvitsevat työssään. Esihenkilöiden velvollisuus on varmistaa tiedonkulku omalle organisaatiolleen.

Jokainen meistä rakentaa LapWallin mainetta omilla sanoillaan ja teoillaan päivittäisissä kohtaamisissa ja sosiaalisessa mediassa. Kannustamme henkilöstöämme seuraamaan ja olemaan aktiivisia, kertomaan kokemuksiaan ja näkemyksiään tuotteistamme ja palveluistamme ja osaamisestaan sekä olemaan vuorovaikutuksessa myös sosiaalisen median kanavilla. Jokaisella työsuhteessa olevalla on lojaliteettivelvoite. Julkaisemattomia tietoja, asiakkaiden asioita, sisäisiä keskeneräisiä prosesseja tai sisäpiiritietoa emme vie julkiseen keskusteluun.

 

8. Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto on julkaisematon ja täsmällinen tieto, joka voi julkaistuna vaikuttaa arvopaperin arvoon. Sisäpiiritietoa on muun muassa julkistamaton tieto yrityksen aseman olennaisesta muuttumisesta, valmisteilla olevasta merkittävästä sopimuksesta, kumppanuussopimuksesta tai investoinnista. Sisäpiiritietoa voi olla myös julkistamaton tieto LapWallin sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta yritysjärjestelystä sekä liiketoimintakatsauksen tai tilinpäätöksen sisällöstä. Listayhtiönä LapWallia sitovat sisäpiirikauppaa koskevat määräykset ja LapWallin oma sisäpiiriohje. 

 

9. Tietosuoja

Noudatamme tietosuojaa koskevaa sääntelyä ja ohjeita. Kunnioitamme henkilöstömme ja asiakkaidemme – nykyisten, entisten ja tulevien, oikeutta yksityisyyden suojaan. LapWall käsittelee kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti ja tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaisesti. Suojaamme kaikki kerätyt henkilötiedot. Käytössämme ovat tietosuojakäytäntö ja tietosuojaselosteet sekä toiminnot, joilla toteutamme yksityisyyden suojaan liittyvät toimet. Kun luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, teemme tietojenkäsittelysopimukset.

 

The three pillars of LapWall’s ethical guidelines are doing the right thing, promoting good habits and respecting the law. All supervisors have an obligation to ensure, in their own areas of responsibility, that personnel members and, to the extent necessary, business partners are informed about the contents of these guidelines and the requirements related to complying with them. In addition to the organisation’s management and personnel, subcontractors and stakeholders are also expected to act in accordance with these ethical guidelines.

LapWall’s operations are guided by its values, which have been defined by the organisation.

LapWall’s values are

 • cooperation
 • passion
 • professionalism
 • reliability


Ethical guidelines guide employees to do the right thing and make the right decisions in their everyday life.

Jarmo Pekkarinen
CEO 

Ethical guidelines


1. Respect

We act justly and fairly towards personnel, customers and contracting partners, competitors, authorities and other stakeholders.

Every LapWall employee is responsible for the atmosphere and culture of discussion at the workplace. From the point of view of personnel, just and fair behaviour means treating everyone respectfully and equally.

LapWall’s success factors are cooperation, a common goal and the possibility to influence things. We encourage cooperation with colleagues, units and stakeholders. Every one of us is part of the team, and open communication and listening are the key factors that guarantee our success.

We are dedicated to our common goal. Everyone acts in accordance with the organisation’s values and works towards a common goal. Everyone has the chance to express their own thoughts and ideas. We encourage open discussion, because everyone’s voice is important.

Ethical behaviour also includes respect for diversity. Regardless of an employee’s ethnic, economic, religious or political background, everyone must be treated equally. This also applies to partners. Respecting employees also means that they must not be threatened, discriminated against, harassed or insulted.

LapWall supports and respects internationally recognized human rights and the treaties concerning them. We do not accept the use of child labour or other forms of forced labour under any circumstances. If we detect any issues related to human rights, we are committed to addressing them and cooperating to improve the situation.

 

2. Professional operation

We do not accept or carry out any work that violates the law or is in conflict with a general sense of justice. We do not accept illegal or questionable operating methods being used by our subcontractors, customers or other parties, let alone our own employees.

We follow good construction practice when manufacturing elements in our factories. We deliver our own standard products to our customers and install our own products. We carry out the work professionally, in compliance with the legislation and the agreements we have made, and we follow all safety, environmental and quality requirements. We respect court decisions and expect our contracting partners to do the same.

 

3. Bribery and corruption

Corruption means pursuing personal gain or favouring some party by abusing power and by breaking the rules, for example by trying to get or offer personal benefit through one’s job position.

Giving and accepting bribes is prohibited. We do not offer or accept gifts, trips or other benefits that cannot be considered reasonable and customary or that could lead to a conflict of interest. Reasonable gifts could include lunches or dinners offered in connection with training events, seminars or meetings.

We act carefully and moderately when organizing events or activities for customers, subcontractors, suppliers, consultants or other external stakeholders, and we always include a significant work-related section in such activities.

We are particularly careful concerning our relationship with the authorities. We do not give gifts to the authorities. Offering lunch is acceptable.

 

4. Competition

We promote healthy competition and good operating conditions for companies that fulfil their obligations responsibly. We comply with labour, tax and accounting legislation, the Act on Contractor’s Obligations and Liability, as well as other laws and collective agreements. We require that all our contracting partners and operators in the contract chain act in the same way.

LapWall competes in the market to meet the needs of its customers and to guarantee value to its shareholders. We do not accept any cooperation with competitors that includes fixing prices or agreeing upon any other actions that are against competition legislation.

We openly invite tenders for significant procurements, deliveries, jobs and services when we do not have an existing agreement on cooperation or partnership regarding them. We support proper and unrestricted competition in tenders and purchases in all stages of operation.

 

5. Malpractice

If we suspect that an operator is violating ethical principles or the law, we point it out to the parties involved and, if necessary, report it to the authorities.

Ethical, correct and fair operating methods are of central importance in terms of the organisation’s reputational risk, market position, trust, as well as employee commitment and motivation.

We offer our employees, partners, customers and other stakeholders a notification channel in accordance with the EU Whistleblower Directive. The channel can be used to report suspected malpractice and unethical behaviour.

The purpose of the notification channel is to ensure that suspicions of possible malpractice or violations of operating principles are brought to the attention of the company and that corrective measures can be taken. With this practice in place, we are able to promote good governance and responsibility in our operations.

People employed by LapWall must report any observed malpractice or suspected wrongdoing in the work community primarily to their own supervisor or to the supervisor’s supervisor. If this channel is not suitable, they can use the notification channel to report their concern.

We handle all Whistleblowing cases confidentially. The sender of the notification cannot be identified unless they provide their contact information in the notification.

 

6. Reporting and information sharing

Reliable and transparent financial reporting and open interaction with our stakeholders demonstrates the sustainability and reliability of our business. As a Finnish listed company, we comply with the rules and regulations regarding listed companies, such as the Nasdaq Helsinki stock exchange rules, the MAR or market abuse regulation and the Corporate Governance Code for Finnish listed companies. In addition, we comply with the provisions of the Limited Liability Companies Act and operate according to the requirements of the anti-money laundering legislation.

Our internal operating guidelines define in detail the processes of project monitoring, accounting and financial reporting where financial information is generated, such as in purchasing, selling and production processes as well as in personnel and information management. This is also supported by internal risk management systems. We also report information related to occupational safety and quality. In personnel management, we maintain proper salary accounting as well as training and qualification records. Everyone must ensure that they do not share or use any information for purposes other than carrying out their work tasks.

The key principles of LapWall’s communication with capital market parties are consistency, accuracy, openness, activeness and fairness. We communicate both positive and negative issues consistently and simultaneously to capital markets and stakeholders.

Before publishing business reviews, half-year financial reports and financial statement releases, we observe a 30-day silent period. During that time, we do not comment on the company’s financial situation or questions related to the general outlook, and we do not meet with investors or analysts.

 

7. Communication and insider information

In all our activities, we follow good and appropriate ways of communication. In our internal communication, everyone has an obligation to ensure that they convey information honestly and openly to those parties who need the information in their work. Supervisors are responsible for ensuring that their own organisation is informed of relevant matters.

Each of us builds LapWall’s reputation with our own words and actions in daily encounters and on social media. We encourage our personnel to follow public discussion around our company and to be active, to share their experiences and views on our products and services and to share their expertise and to interact on social media channels as well. Everyone in an employment relationship has a loyalty obligation. We do not bring up in public discussion any unpublished information, customer matters, ongoing internal processes or insider information.

 

8. Insider information

Insider information refers to unpublished and precise information that, if published, can affect the value of securities. Insider information includes undisclosed information about a substantial change in the company’s position, or a significant contract, partnership agreement or investment that is being prepared. Undisclosed information about LapWall’s merger, division or other reorganisation of the business, as well as information about the content of the business review or financial statements may also be considered insider information. As a listed company, LapWall is bound by the regulations regarding insider trading as well as LapWall’s own insider guidelines.

 

9. Data protection

We comply with data protection regulations and guidelines. We respect the right to privacy of our personnel and customers – current, former and future. LapWall processes all personal data confidentially and in accordance with data protection laws and regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR). We protect all collected personal data. We have our own privacy policy and privacy statements, and we also have functions to implement measures related to privacy protection. When we hand over personal data to external parties, we make the appropriate data processing agreements.

Вести себя добросовестно, творить добро и соблюдать закон. Вот три основополагающих принципа кодекса этики LapWall. Все руководящие работники несут ответственность за то, чтобы сотрудники, находящиеся у них в подчинении, и если необходимо, деловые партнеры, знали предписанные нормы поведения и требования к их соблюдению. Ожидается, что действовать в соответствии с кодексом этики будут не только руководящие работники и персонал организации, но и субподрядчики и заинтересованные стороны.

Работа в LapWall стоится на основе системы ценностей, которые совместно определены сотрудниками организации.

Ценности LapWall — это

 • сотрудничество
 • самоотдача
 • профессионализм
 • надежность
 • ответственность


Кодекс этики каждый день помогает сотрудникам выбирать правильные действия и принимать правильные решения.

Ярмо Пеккаринен
Исполнительный директор

 

Кодекс этики

 

1. Уважение

Мы честны и справедливы по отношению к нашему персоналу, заказчикам и подрядчикам, конкурентам, органам власти и другим заинтересованным сторонам.

Каждый сотрудник LapWall несет ответственность за позитивную атмосферу на рабочем месте и за конструктивный диалог. Для сотрудников компании честность означает равноправное и уважительное отношение ко всем людям.

Факторы успеха LapWall — это сотрудничество, единство целей и возможность менять положение дел к лучшему. Мы поощряем активное взаимодействие сотрудников и подразделений и сотрудничество с заинтересованными сторонами. Каждый из нас — часть команды. Открытое общение и умение слушать служат залогом нашего успеха.

Мы стремимся к достижению нашей общей цели. Каждый из нас действует в соответствии с системой ценностей организации, внося личный вклад в достижение общей цели. Каждому предоставлена возможность высказать свои мысли и выдвинуть идеи. Мы поощряем открытые дискуссии, для нас значим и ценен голос каждого.

К принципам этики также относится уважение к этнокультурному разнообразию. Отношение ко всем и каждому должно быть равным, независимо от этнического происхождения, экономического положения, религиозных убеждений и политических взглядов. Вышесказанное также применимо к нашим партнерам. Уважение к сотрудникам, в числе прочего, означает стремление не допускать угроз, дискриминации, притеснений и оскорблений.

В LapWall поддерживают и соблюдают признанные на международном уровне права человека и международные договоры об их соблюдении. Мы ни при каких обстоятельствах не допускаем применения детского труда и любых других форм принудительного труда. Если выявляются нарушения прав человека, мы прилагаем активные усилия для борьбы с ними и работаем над достижением позитивных изменений.

 

2. Профессиональная деятельность

Мы не принимаем к выполнению и не выполняем никакие работы, которые нарушают закон или противоречат нормам законности и справедливости. Для нас неприемлемы любые незаконные и расплывчатые схемы работы субподрядчиков, заказчиков и третьих сторон, не говоря о нас самих.

Мы соблюдаем передовые производственные практики при изготовлении продукции на наших предприятиях. Мы поставляем нашу продукцию заказчикам и осуществляем ее монтаж, соблюдая стандарты компании. Мы выполняем свою работу профессионально, соблюдаем законы и договорные условия, требования промышленной безопасности, охраны окружающей среды и качества. Мы соблюдаем решения, вынесенные судебными органами, и ожидаем того же от наших партнеров.

 

3. Взяточничество и коррупция

Коррупция — это стремление реализовать собственные интересы и предоставление необоснованных преимуществ в форме злоупотребления властными полномочиями и нарушения правил, например, путем запроса или предложения личной выгоды с использованием служебного положения.

Платить и принимать взятки запрещено. Мы не предлагаем и не принимаем подарки, оплату поездок и другие выгоды, которые нельзя считать разумными и обычными или которые могут привести к конфликту интересов. Уместными и недорогими подарками можно считать обеды или ужины во время тренингов, семинаров и деловых встреч.

Организуя программы и мероприятия для заказчиков, субподрядчиков, поставщиков, консультантов и других внешних заинтересованных лиц, мы действуем осторожно и осмотрительно и всегда тщательно разграничиваем профессиональное и личное общение.

Мы проявляем особую осмотрительность, взаимодействуя с органами власти. Мы не дарим подарки государственным служащим, но допускаем их приглашение на обед или ужин.

 

4. Конкуренция

Мы поощряем здоровую конкуренцию и деятельность компаний, которые ответственно относятся к своим обязательствам. Мы соблюдаем законы, в частности, в сфере организации труда, налогообложения и бухгалтерского учета, закон об ответственности производителя и коллективные договоры с сотрудниками. Мы ожидаем того же от всех наших подрядчиков и участников цепочки договорных отношений.

Рыночная деятельность LapWall нацелена на удовлетворение потребностей клиентов и повышение стоимости капитальных активов в интересах акционеров. Для нас неприемлем любой сговор с конкурентами, например, об установлении цен или других действиях, нарушающий законодательство о добросовестной конкуренции.

Если наша компания действует не на основе имеющихся соглашений о сотрудничестве или партнерстве, мы проводим открытые торги для осуществления крупных закупок и поставок, выполнения работ и оказания услуг. Мы поддерживаем открытую честную конкуренцию на всех этапах закупок и проведения торгов.

 

5. Злоупотребления

Если мы подозреваем кого-либо в нарушении закона или этических принципов, мы уведомляем об этом заинтересованные стороны и при необходимости передаем информацию компетентным органам власти.

Этичное, корректное и честное поведение играет значимую роль для устранения репутационных рисков, поддержания прочного положения на рынке, укрепления доверия, обеспечения приверженности и мотивации сотрудников.

В соответствии с директивой ЕС об информировании мы предоставляем нашим сотрудникам, партнерам, клиентам и другим заинтересованным сторонам канал для передачи сообщений о предполагаемых неправомерных действиях и неэтичном поведении.

Цель этого канала состоит в обеспечении того, чтобы подозреваемые случаи неправомерного поведения и нарушения кодекса поведения были доведены до сведения компании, и существовала возможность предпринять корректирующие действия. Такой подход позволяет нам обеспечивать эффективный управленческий контроль и действовать ответственно.

Сотрудники LapWall в первую очередь должны сообщать о фактическом или подозреваемом неправомерном поведении на рабочих местах своим непосредственным руководителям. Если такой вариант по каким-то причинам не подходит, можно отправить сообщение через канал информирования.

Все сообщения рассматриваются на условиях конфиденциальности. Источник сообщения может быть идентифицирован, только если в сообщении указаны конкретные контактные данные.

 

6. Отчетность и коммуникации

Достоверная и прозрачная финансовая отчетность и открытое взаимодействие с заинтересованными сторонами демонстрируют устойчивость и надежность нашей деятельности. Будучи компанией, учрежденной в Финляндии и зарегистрированной на бирже, мы соблюдаем регламенты и нормативные акты, применимые к компаниям, акции которых продаются на бирже, в том числе Регламент фондовой биржи Nasdaq Helsinki, Правила борьбы со злоупотреблениями в рыночной торговле (MAR) и финский Кодекс корпоративного контроля. Также мы соблюдаем положения Закона о компаниях с ограниченной ответственностью и требования законодательства по противодействию отмыванию денег.

В наших внутренних регламентах подробно описаны процессы мониторинга проектов, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в рамках которых формируется финансовая информация, в частности о процессах закупок, продаж и производства, управления персоналом и информацией. Эта работа поддерживается внутренними системами управления рисками. В нашу отчетность также вносится информация, связанная с промышленной безопасностью и качеством организации производства. В сфере кадровой документации мы надлежащим образом ведем учет заработной платы, сведений о пройденном обучении и квалификации сотрудников. На каждом сотруднике лежит обязанность раскрывать и использовать информацию только в связи со своими должностными обязанностями.

Ключевые принципы взаимодействия LapWall с участниками рынка капитала — это последовательность, достоверность, прозрачность, активность и справедливость. Мы последовательно и в единые сроки доводим до сведения рынков капитала и заинтересованных сторон как позитивную, так и негативную информацию.

Перед публикацией отчетов о деятельности, полугодичных отчетов и финансовой отчетности мы соблюдаем 30-дневный период тишины. В указанный период мы не комментируем финансовое положение компании и общие перспективы, не проводим встречи с инвесторами и аналитиками.

 

7. Информационное взаимодействие и инсайдерская информация

Во всех аспектах нашей деятельности мы соблюдаем правила надлежащего и уместного информационного взаимодействия. В наших внутренних коммуникациях каждый сотрудник ответственен за честность и открытость общения с теми, у кого возникает служебная необходимость в получении информации. Руководители несут ответственность за информационные потоки в своих подразделениях.

Каждый из нас формирует репутацию LapWall своими словами и действиями, в ежедневном общении и в социальных сетях. Мы поощряем и призываем наших сотрудников следить за новостями компании и проявлять активность, делиться профессиональными знаниями, опытом и отзывами о нашей продукции и оказываемых услугах, взаимодействовать в социальных сетях. Каждый сотрудник несет обязательства лояльности. Необнародованная информация, проблемы, возникающие при взаимодействии с заказчиками, незавершенные внутренние процессы и инсайдерская информация не выносятся в публичное поле.

 

8. Инсайдерская информация

Инсайдерская информация — это достоверная необнародованная информация, обнародование которой может отразиться на стоимости ценных бумаг. Инсайдерская информация включает, в числе прочего, необнародованные сведения о существенном изменении положения компании, о подготовке к заключению важных договоров, о партнерском взаимодействии или инвестициях. К инсайдерской информации также может относиться необнародованная информация о слиянии, разделении или иных корпоративных сделках LapWall, содержание отчетов об операциях или финансовой отчетности. Будучи компанией, зарегистрированной на бирже, LapWall подчиняется правилам торговли инсайдерской информацией и собственным правилам по инсайдерской деятельности.

 

9. Конфиденциальность информации

Мы соблюдаем регламенты и нормативные акты по защите информации. Мы уважаем право наших сотрудников и клиентов на неразглашение информации в настоящем, прошлом и будущем. Обработка всех личных данных в LapWall осуществляется с соблюдением требований конфиденциальности, законов и нормативных актов о защите данных, в том числе GDPR (Генерального регламента ЕС по защите персональных данных). Мы обеспечиваем защиту всех собираемых личных данных. Мы внедрили политики конфиденциальности и неразглашения информации, инструменты контроля и обеспечения конфиденциальности информации. Раскрывая личные данные третьим сторонам, мы заключаем соглашения об обработке данных.