Tietosuojaseloste & evästeet

Päivitetty 22.12.2021

Tietosuojaseloste

LapWall Oy:n asiakas-, toimittaja- ja kumppanirekisterit

LapWall Oy suunnittelee, valmistaa ja toimittaa puuelementtejä rakennusliikkeille ja rakennuttajille. Asiakkaittemme palvelemiseksi ja tuotteidemme toimittamiseksi keräämme tarpeellisia henkilötietoja asiakkaittemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme yhteyshenkilöistä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä rekisteröidyn mahdollisuuksista vaikuttaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä LapWall Oy:n asiakas-, tavarantoimittaja- ja kumppanirekistereissä.

Rekisterinpitäjä:

LapWall Oy

Periojantie 3
92930 PYHÄNTÄ
Y-tunnus 2422956-3

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

1. Rekisteröidyt ja käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisterimme sisältävät tietoja asiakkaittemme tai mahdollisten asiakkaittemme yhteyshenkilöistä ja edustajista. Tavarantoimittaja- ja kumppanirekisterimme sisältävät tietoja toimittajiemme ja kumppaniemme yhteyshenkilöistä.

Rekistereihin kerätyt tiedot koostuvat yhteyshenkilön itsensä tai hänen työnantajansa ilmoittamista yhteystiedoista, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja työtehtävä. Lisäksi voimme tallentaa tiedon suostumuksesta tai kiellosta koskien suoramarkkinointia. Emme kerää arkaluonteisia tietoja.

Emme kerää henkilötietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä emmekä käytä automaattisia menetelmiä henkilötietojen keräämiseen.

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakas-, toimittaja- ja yhteistyösuhteiden hallinnointiin, hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten ja tarjousten käsittelyyn sekä tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on LapWall Oy:n asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde taikka muu sopimussuhde yritykseen, jonka palveluksessa rekisteröity on, ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

 

3. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät LapWall Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät markkinointiin, myyntiin, asennukseen tai hallintoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstöryhmä käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietoja voidaan siirtää. Tällaisia palveluntarjoajia ovat käyttämiemme tietojärjestelmien ja pilvipalveluiden toimittajat. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palvelun toimittamiseen. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

 

4. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

5. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytettä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

 

6. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Mahdollisessa henkilötietojen luovuttamisessa noudatamme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietoja sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

 

7. Tietoturva

Henkilötietoja säilytetään sähköisissä rekistereissä, joissa on huolehdittu asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterien käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterien käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

 

8. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut rekisteröityä koskevat henkilötiedot, kun rekisteröidyn palvelusuhde päättyy tai tehtävät muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojen käsittelylle ole enää perustetta.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaiset alla esitellyt oikeudet, joiden soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan esittämällä kirjallisen pyynnön asiasta tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme pyyntöihin kirjallisesti ja pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen.

Tarkastusoikeus henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, mikäli niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin taikka mikäli on olemassa jokin muu tietosuojalainsäädännön asettama edellytys poistamiselle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten, rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsitellyssä on toimittu tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojakäytänteiden mahdolliset muutokset

Voimme muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta palveluiden ja liiketoiminnan kehittyessä ja/tai lainsäädännön velvoitteiden muuttuessa. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä näkyy selosteen ylätunnisteessa.

 

10. Evästeet

Verkkosivumme käyttää evästeitä kävijöiden kulun seuraamiseksi sivustolla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen sivustolla vierailun yhteydessä. Evästeillä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän selainohjelma, näytön resoluutio, laitteen käyttöjärjestelmä ja sivustolla vietetty aika.

Evästetietojen avulla verkkosivuston kävijämääriä voidaan seurata ja analysoida sekä kehittää sivustoa kävijöitä paremmin palvelevaksi.

Evästeiden hallinta

Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Selaimen asetuksia muuttamalla käyttäjä voi kuitenkin estää selainta tallentamasta evästeitä tai rajoittaa niiden käyttöä. Selainta mukauttamalla on lisäksi mahdollista poistaa aiemmin asennetut evästeet. Joidenkin sivuston ominaisuuksien osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Google Analytics

Sivusto käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästesarjaa tietojen keräämiseen, käyttöön liittyvien tilastojen luomiseen, sivuston valvontaan ja sen suorituskyvyn parantamiseen (performance eväste). Kaikki kyseisten evästeiden kautta saadut tiedot kerätään ja koostetaan anonyymisti, eivätkä ne tunnista käyttäjää henkilönä.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustolla vierailun aikana käyttäjä voi saada tietokoneeseen myös kolmansien osapuolien lähettämiä evästeitä sivuston upotetun sisällön sisältämiltä muilta verkkosivustoilta tai verkkopalvelimilta. Näiden evästeiden avulla voidaan olla vuorovaikutuksessa esimerkiksi verkkoyhteisösivustojen tai muiden ulkoisten järjestelmäalustojen palvelujen kanssa. Vaikka käyttäjä ei käyttäisikään kyseistä palvelua, on mahdollista, että sivustolla kerätään vierailua koskevia tietoja. Evästeiden ja muiden kolmansien osapuolien käyttämien seurantajärjestelmien asennusta ei ole mahdollista valvoa teknisesti sivuston hallinnoijan toimesta emmekä valvo näiden evästeiden käyttämistä.