Sisäpiirihallinto

LapWall noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, nimenomaisesti arvopaperimarkkinalakia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”) sisältyviä määräyksiä, Finanssivalvonnan ja European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta.

Lisäksi LapWall on laatinut sisäpiiriohjeen, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt 22.2.2022. Sisäpiiriohjeen tarkoituksena on ohjeistaa LapWallin henkilökuntaa sisäpiiriasioissa ja yhtenäistää sekä tehostaa sisäpiiriasioiden käsittelyä ja siten lisätä luottamusta arvopaperimarkkinoiden toimintaan. Sisäpiirisääntely koskee kaikkia, joilla on pääsy sisäpiiritietoon tai joilla on hallussaan sisäpiiritietoa.

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen suoraan tai välillisesti liittyvää luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, jolla julkistettaessa olisi todennäköisesti huomattava vaikutus sanotun rahoitusvälineen tai siihen liittyvien muiden rahoitusvälineiden hintaan. Edellä mainittuja rahoitusvälineitä voivat olla esimerkiksi:

  • LapWallin listatut osakkeet;
  • LapWallin vieraan pääoman ehtoiset välineet, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, rahamarkkinavälineet ja korkotodistukset;
  • LapWallin osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin liittyvät johdannaiset, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luottoriskijohdannaiset ja hinnanerosopimukset; ja
  • muut LapWallin osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet.


Sisäpiiritietoa voi olla esimerkiksi tieto:

  • yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta;
  • yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä; tai
  • osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta yhtiön osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden tai osakesarjojen yhdistämisestä taikka jakamisesta.


Sisäpiiritiedot ovat luottamuksellisia, kunnes ne on julkistettu, muutoin markkinoilla saatavissa tai kun esimerkiksi niitä koskeva hanke on päättynyt.

Suljettu ikkuna

Suljetulla ikkunalla tarkoitetaan ajanjaksoa raportointijakson päättymisestä kyseiseltä raportointijaksolta julkistettavan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen (kuitenkin aina vähintään 30 vuorokautta), minkä jakson aikana ilmoitusvelvollisten johtajien ja muiden yhtiön määrittelemien sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on kiellettyä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.