LapWall Oyj:n First North -listautumisanti on ylimerkitty moninkertaisesti, yhtiölle yli 5 000 uutta osakkeenomistajaa

01/04/2022

LapWall

LAPWALL OYJ | Yhtiötiedote 1.4.2022 kello 10:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LapWall Oyj:n (”LapWall” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt First North -listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja se ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) odotetaan alkavan arviolta perjantaina 8.4.2022 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000511597 ja kaupankäyntitunnus LAPWALL.

Koska Listautumisanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää Listautumisannin ehtojen mukaisen 551 471 osakkeen lisäosake-erän täysimääräisesti. Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 1 846 339 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) lisäosake-erä mukaan lukien. Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan noin 8,8-kertaisesti, jos lisäosake-erää ei huomioida. Yhtiö saa Listautumisannissa yli 5 000 uutta osakkeenomistajaa.

Jarmo Pekkarinen, LapWall Oyj:n toimitusjohtaja kommentoi:

”Olemme äärimmäisen kiitollisia ja innoissamme LapWallin herättämästä mielenkiinnosta, listautumisantimme moninkertaisesta ylimerkinnästä ja yli viidestätuhannesta uudesta osakkeenomistajastamme! Puurakentaminen on ekologista uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, ja sen osuus kaikesta rakentamisesta tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Listautuminen mahdollistaa meille liiketoimintamme kehittämisen ja investoinnit tuotannon tehokkuuteen ja automatisaatioon sekä CO2-vähennyksiin. Meille on äärimmäisen tärkeää, että pystymme tämänhetkisessä maailmantilanteessa katsomaan eteenpäin ja tukemaan suomalaista omistajuutta, luomaan kasvua ja työpaikkoja Suomeen. Viisituhatta kertaa kiitos ja tervetuloa mukaan puuelementtirakentamaan kanssamme!”

Listautumisanti koostui (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”). Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti: 1 067 011 Tarjottavaa Osaketta Yleisöannissa, 656 879 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannissa ja 122 449 Tarjottavaa Osaketta Henkilöstöannissa. Yleisöannin merkittävän ylimerkinnän johdosta Yhtiön hallitus päätti kasvattaa Yleisöannin kokoa 1 067 011 Tarjottavaan Osakkeeseen eli noin 263 prosentilla allokoimalla valtaosan lisäosake-erästä Yleisöantiin sekä lisäksi siirtämällä 262 238 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannista Yleisöantiin. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä on näin ollen noin 58 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista.

LapWallin hallitus hyväksyi Yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 50 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 12,1 prosentin suhteessa. Henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan 2 000 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 45,5 prosentin suhteessa. Yhtiön hallitus hyväksyi Instituutioannissa ankkurisijoittajien merkinnät merkintäsitoumusten ehtojen mukaisella vähimmäismäärällä eli yhteensä noin 0,85 miljoonalla eurolla.

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta tänään 1.4.2022. Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset sijoittajalle jaetut Tarjottavat Osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään tiistaina 5.4.2022 kello 16.00. Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”) omille asiakkaille, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin rahatilille.

Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 13,0 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 2,72 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 2,45 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 38,7 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuduttua.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 5 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 14 225 722 osakkeeseen, kun Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin.

Listautumisannin neuvonantajat:

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa BLF Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja.

Lisätietoja:

Jarmo Pekkarinen
toimitusjohtaja
LapWall Oyj
puh. +358 40 532 5694

Hyväksytty Neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. +358 50 520 4098

LapWall on suomalainen puuelementoinnin suunnannäyttäjä. LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksessa tapahtuvaan rakentamiseen. Tämä takaa laadukkaampaa rakentamista muun muassa kuivissa olosuhteissa sekä rakennustyömaa työmaa-ajan sekä sen ympäristölleen aiheuttamien häiriöiden radikaalin vähentymisen. Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Yhtiö tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua tavoitteenaan ylläpitää vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. LapWallin liikevaihto vuodelta 2021 oli 35,5 (2020: 31,2) miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli 6,1 (3,7) miljoonaa euroa. www.lapwall.fi

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä maissa. Yhtiö tai Aktia Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ja sen nojalla annetun lainsäädännön mukainen esite. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaiseman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Tietyt tämän tiedotteen sisältämät lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, Yhtiön strategiaan ja odotettavissa oleviin suuntauksiin Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun Listautumisantiin ja Listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, kuten ilmaisuista ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tulee” tai ”pitäisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteisistä muunnelmista.

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja sekä yleisiä että erityisiä oletuksia, ja on olemassa riski, että ennusteet, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sijoittajia kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö ja sen hallitus eivät aio eikä niillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

31/01/2024

LapWall Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2023 tiistaina 7.2.2024 klo 9.00....

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia