LapWall Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

07/02/2024

LapWall

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

 HEINÄ-JOULUKUU 2023 LYHYESTI JA KESKEISET TAPAHTUMAT 

 • Liikevaihto oli 23 015 (27 045) tuhatta euroa, muutos -15 %.
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 2 023 (3 703), muutos -45 %.
 • Liikevoitto oli 1 577 (3 461) tuhatta euroa, muutos -54 %.
 • LapWall Oyj aloitti muutosneuvottelut 31.7.2023 KW-Componentin liiketoimintakaupassa siirtyneessä Raahen yksikössään. Muutosneuvottelut johtivat Raahen yksikön sulkemiseen ja kaikkien noin 20 työntekijän irtisanomiseen. Yksikkö suljettiin marraskuussa.
 • LapWall Oyj:n hyväksyttynä neuvonantaja toimii 1.10.2023 alkaen Sisu Partners Oy.
 • LapWall Oyj tiedotti 14.12.2023 suunnittelevansa uutta merkittävää tehdasinvestointia Pyhännälle.  Investointi olisi arvoltaan noin 15–17 miljoonaa euroa. Tehdas olisi valmis tuotantoon vuoden 2025 toisen vuosipuoliskon aikana.  Lopullinen investointipäätös käsitellään alkuvuodesta 2024.

TAMMI–JOULUKUU 2023 LYHYESTI JA KESKEISET TAPAHTUMAT 

 • Liikevaihto oli 41 873 (52 504) tuhatta euroa, muutos -20 %.
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 3 951 (8 265), muutos -52 %.
 • Liikevoitto oli 3 229 (7 799) tuhatta euroa, muutos -59 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,38) euroa.
 • LapWall Oyj:n hallitus päätti perustaa 21.4.2023 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille.
 • LapWall Oyj ja KW-Component Oy allekirjoittivat 18.5.2023 sopimuksen, jossa KW-Componentin elementtiliiketoiminta siirtyi LapWallin omistukseen liiketoimintakaupalla 1.6.2023 alkaen. Ostetun liiketoiminnan koko vuoden 2023 liikevaihtoennuste on noin 4–5 miljoonaa euroa, josta noin puolet kohdistuu vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle.
 • LapWall Oyj aloitti muutosneuvottelut 1.6.2023 KW-Componentin liiketoimintakaupassa siirtyneessä Raahen yksikössään. Neuvottelut koskivat yhteensä noin 50 Raahen yksikön työntekijää. Muutosneuvottelut johtivat 22 tuotannon työntekijän irtisanomiseen.
 • LapWall Oyj allekirjoitti 14.6.2023 noin 6,5 miljoonan euron sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa Metsä Woodin rakennuttaman kertopuutehtaan kattoelementtiurakasta Äänekoskelle. Sopimus vahvistui 1.9.2023.
 • Yhtiön hallitus esittää 12.3.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta.


KESKEISET TUNNUSLUVUT 

(1 000 euroa, jos ei toisin mainita) 

10–12/202310–12/2022Muutos-%
Liikevaihto 12 089 13 635 -11,3
Käyttökate (EBITDA)  1 345 1 820 -26,1
% liikevaihdosta 11,1 13,4  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 016 1 501 -32,3
% liikevaihdosta 8,4 11,0  
Liikevoitto (EBIT) 793 1 380 -42,5
% liikevaihdosta 6,6 10,1  
Katsauskauden voitto 594 947 -37,2
7–12/20237–12/2022Muutos-%
Liikevaihto 23 015 27 045 -14,9
Käyttökate (EBITDA)  2 681 4 338 -38,2
% liikevaihdosta 11,6 16,0  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 023 3 703 -45,4
% liikevaihdosta 8,8 13,7  
Liikevoitto (EBIT) 1 577 3 461 -54,4
% liikevaihdosta 6,9 12,8  
Katsauskauden voitto 1 213 2 577 -52,9
Tulos / osake, €0,08 0,18  
1–12/20231–12/2022Muutos-%
Liikevaihto 41 873 52 504 -20,2
Käyttökate (EBITDA) 5 263 9 513 -44,7
% liikevaihdosta 12,6 18,1  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 3 951 8 265 -52,2
% liikevaihdosta 9,4 15,7  
Liikevoitto (EBIT) 3 229 7 799 -58,6
% liikevaihdosta 7,7 14,9  
Katsauskauden voitto 2 557 5 464 -53,2
Tulos / osake, €           0,18 0,38  
Omavaraisuusaste, % 64,2 61,1  
Nettovelkaantumisaste, % -18,0 -34,7  
Oman pääoman tuotto, % 15,7 47,5  
Tilauskanta 17 098 15 591 9,7 
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 115 125 -8,0 

TOIMITUSJOHTAJA JARMO PEKKARINEN: 

Kulunut vuosi oli kokonaisuudessaan monivivahteinen. Asuntorakentamisen aloitukset laskivat historiallisen alas. Liike-, teollinen- ja julkinen rakentaminen säilyivät hyvällä tasolla. LapWallin onnistunut strategia osoitti toimivuutensa tässäkin markkinatilanteessa. Viiden päätuoteryhmän ja laajan asiakaskunnan ansiosta saavutimme tyydyttävän liiketuloksen haastavassa markkinatilanteessa. Liikevaihtoa kertyi 41,9 miljoonaa euroa (52,5), laskua oli 20 prosenttia. Myyntikateprosentti heikkeni 2,2 prosenttiyksikköä. Liiketoimintojen voitto oli 4,0 miljoonaa euroa (8,3) ja osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,38). Liikevaihto laski Pyhännän yksikössä 31 prosenttia ja Pälkäneen ja Vetelin yksiköissä, eli kattoelementtiliiketoiminnassa, yhteensä 16 prosenttia. 

Keväällä 2023 ostimme Raahesta KW-Componentin elementtiliiketoiminnan ja teimme samalla Kastelli talojen kanssa pitkän (5,5 + 5 vuotta) kumppanuussopimuksen puuelementtien valmistamisesta. Siirsimme tuotannon Raahesta Pyhännän yksikköömme ja suljimme Raahen tehtaan marraskuussa. Tässäkin markkinatilanteessa on tärkeää katsoa tulevaisuuteen. Jokainen taantuma päättyy ja talous elpyy. Tässä vaiheessa pärjäävät ne yritykset, joilla on ollut kykyä valmistautua uuteen nousuun. LapWallin Pyhännän yksikössä jouduttiin alkuvuodesta sopeuttamaan toimintaa. Syksyllä yksikön tuotanto saatiin nostettua täyteen kahteen vuoroon huolimatta asuinrakentamisen kysynnän hiljentymisestä. Huomionarvoista on myös se, että asuntorakentamisen historiallisen voimakkaasta laskusta huolimatta, Pyhännän yksikössä valmistettavien kattoelementtijärjestelmä- ja julkisivuelementtien volyymi kasvoi noin 25 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Näiden tuoteryhmien osuus Pyhännän yksikön liikevaihdosta ennustetaan nousevan kuluvana vuonna noin 40 prosenttiin. 

LapWallin vakavaraisuus ja hyvässä kunnossa oleva tase mahdollistavat uudet investoinnit ja tulevaisuuden rakentamisen. Tiedotimme joulukuussa suunnittelevamme Pyhännälle uutta merkittävää tehdasinvestointia. Investoinnin ansiosta tuotantokapasiteetti kolminkertaistuisi. Tällä varaudumme tulevien vuosien piristyvään markkinanäkymään. Nyt on hyvä aika investoida, kun kustannukset ovat alhaalla. 

Seinäelementtiliiketoiminnassa tapahtuu voimakasta konsolidaatiota. Useat toimijat ovat lopettaneet eri syistä elementtien valmistuksen. Palatessamme normaaliin markkinatilanteeseen, arvioimme vapaana olevan kysynnän noin 40 miljoonaksi euroksi. Suunnitteilla oleva investointi laskisi osavalmistus- ja kokoonpanokustannuksia merkittävästi sekä parantaisi materiaalinkäytön tehokkuutta hyödyntämällä toimialan uusinta teknologiaa. Investointi mahdollistaisi LapWallin strategian mukaisen kannattavan kasvun ja markkinaosuuden merkittävän kasvattamisen. 

LapWall on ylivoimainen kattoelementtien markkinajohtaja, ja entistä useammassa kohteessa vesikatto rakennetaan LAPWALL LEKO® -kattoelementeillä. LapWall laajensi kattoelementtimarkkinaan vuoden 2017 alussa ostamalla Metsä Woodilta Pälkäneen tehtaan ja siihen liittyvän projektiliiketoiminnan. Toinen liiketoimintakauppa tehtiin vuoden 2022 alussa LapWallin ostettua Termaterin liiketoiminnan tehdaskiinteistöineen. LapWall on investoinut ja kehittänyt systemaattisesti kattoliiketoimintaansa kohti sille asetettuja tavoitteita. Fasiliteetit ja organisaatio alkavat olla sellaisessa kunnossa, että kattoelementtiliiketoimintaa pystytään merkittävästi kasvattamaan. LapWallin historian suurin sopimus, 6,5 miljoonan euron kattoelementtitoimitus Metsä Woodin Äänekosken Kerto LVL-tehtaalle, tehtiin SRV Rakennus Oy:n kanssa kesällä 2023. 

LAPWALL LEKO -elementointijärjestelmä on entistä laajemmin käytössä asunto-, liike- sekä julkisessa rakentamisessa. LapWallin toimialalle tuoma avoin standardi, kuten tuotetiedot ja elementtien detaljiikat, ovat mahdollistaneet puuelementtirakentamisen teollisen kasvun. LapWall on muuttanut pysyvästi puuelementtirakentamista viimeisen vuosikymmenen aikana.  

Lähdemme vuoteen 2024 tilanteesta, jossa asuntorakentamisen nousua ei ole vielä näkyvissä. Rakennusliikkeiden valmiiksi rakennettuja asuntoja myydään pääosin pois syksyyn mennessä. Uusia asuntohankkeita käynnistyy todella vähän, joten ennusteiden mukaan tulevaisuudessa Suomessa on vastassa hetkellisesti asuntopula. Liike-, teollinen- ja julkinen rakentaminen jatkuvat edelleen tyydyttävällä tasolla. Tilauskantamme tilikauden lopussa oli 17,1 miljoonaa euroa (15,6).  Rakentamisen markkinatilanteella on heijastusvaikutuksia myös yhtiömme toimintaan. Myös kova talvi tulee näkymään alkuvuoden luvuissa. Tyydyttävästä tilauskannasta huolimatta uusien hankkeiden aloitusten ennakoidaan viivästyvän. Eniten nämä tekijät vaikuttavat yksikerrosseinäelementtien kysyntään. 

Näköpiirissä on edelleen epävarmuustekijöitä ja tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa. Vuosi 2024 alkoi edellisvuotta paremmalla tilauskannalla. Suhtaudumme tulevaan luottavaisesti. LapWallin keskeiset menestystekijät ovat kunnossa ja investointien toteuttaminen laskevassa markkinassa on edullisempaa.  LapWall on tekemässä teollisen puuelementtirakentamisen vallankumousta ja seuraavat strategian mukaiset askeleet vievät kohti tätä tavoitetta.

STRATEGIA 

LapWallin strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.  

LapWallin strategiset kulmakivet ovat: 

 • LAPWALL LEKO® -puuelementit
  • Toimitukseen kuuluu aina elementtisuunnittelu ja kuljetuspalvelu
  • Lisäksi yhtiö tarjoaa puurakennesuunnittelu- ja asennuspalveluita
 • LapWall on tuoteteollisuusyhtiö
  • LapWall elää tehtaistaan, jotka valmistavat seinäelementtejä yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, kattoelementtejä, kattoelementtijärjestelmiä sekä julkisivuelementtejä 
 • LapWallin asiakkaina ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat
  • Yhtiö ei tee kuluttajakauppaa 
 • LapWallin kilpailuetuna on tehokkuus, tuotteistettu LAPWALL LEKO® -palvelu ja vastuullisuus
  • LAPWALL LEKO® -puuelementointijärjestelmä on ammattilaisten tuntema tavaramerkki 
  • Elementointijärjestelmä mahdollistaa rakentamisen siirtämisen nykyaikaisiin tehtaisiin, joissa työt tapahtuvat säältä suojassa ja ympäristöystävällisesti  

 LapWallin strategiset kärkiteemat, joilla se pyrkii saavuttamaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, ovat: 

 1. Investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja uusi osavalmistustehdas 
 2. Tuotannon automatisointi ja ohjelmistorobotiikan kehitys 
 3. Markkinaosuuden kasvattaminen kaikissa tuoteryhmissä 
 4. Elementointiasteen kasvattaminen 
 5. Mahdolliset valikoidut yritysostot 

 STRATEGIAKAUDEN TALOUDELLISET TAVOITTEET 

LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla.  

LapWallin tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta. LapWallin strategiakauden tavoitteena on ylläpitää noin 12–15 prosentin liikevoittomarginaali ilman liikearvon poistoja (EBITA). 

 TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Yhtiön tavoitteena on antaa taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024 puolivuotiskatsauksen yhteydessä 7.8.2024.

 TALOUDELLINEN KEHITYS 1.1.–31.12.2023 

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 

LapWall Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 41 873 (52 504) tuhatta euroa. Liikevaihdon muutos oli -20,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski erityisen voimakkaasti asuinrakentamisen segmenttiin toimitettavien seinäelementtien osalta. Sen sijaan kattoelementtiliiketoiminnan liikevaihdon lasku oli huomattavasti maltillisempi, koska erityisesti liike-, julkinen-, teollisuus- ja logistiikkakiinteistöiden rakentaminen säilyi hyvällä tasolla. Kesäkuun alusta LapWallille siirtyneen KW-Componentin seinäelementtiliiketoiminnan vaikutus niin liikevaihtoon kuin kannattavuuteen oli liiketoimintakaupan ennakko-olettamien mukainen lisäten LapWallin koko vuoden liikevaihtoa noin 3 %.

LapWallin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 3 951 (8 265) tuhatta euroa ja ollen 9,4 (15,7) % liikevaihdosta. Muutos oli -52,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön raportoitu liikevoitto oli 3 229 (7 799) tuhatta euroa eli 7,7 (14,9) % liikevaihdosta.

Yhtiön katsauskauden voitto oli 2 557 (5 464) tuhatta euroa eli 0,18 euroa (0,38) osakkeelta.   

Tase, rahoitus ja rahavirta 

LapWall Oyj:n taseen loppusumma 31.12.2023 oli 27 104 (28 171) tuhatta euroa ja täten laskien hienoisesti edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön rahavarat 31.12.2023 olivat 4 388 (7 849) tuhatta euroa.  

Yhtiön omavaraisuusaste kasvoi ja oli 31.12.2023 64,2 (61,1) %. Nettovelkaantumisaste tilikauden lopussa oli -18,0 (-34,7) %. Korollista velkaa yhtiöllä oli jäljellä 1 376 (2 344) tuhatta euroa.  

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 4 158 (8 524) tuhatta euroa. Yhtiön investointien rahavirta oli -4 998 (-4 339) tuhatta euroa ja rahoituksen rahavirta -2 621 (1 600) tuhatta euroa. 

MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

LapWall valmistaa puurakenteisia elementtejä Pyhännän, Pälkäneen ja Vetelin yksiköissään. LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä on konsepti, joka sisältää noin 50 konfiguroitavaa vakiotuotetta ja niihin integroidut palvelut, kuten konseptoitu asennus ja suunnittelu. 

LapWallin tuotteet jakautuvat viiteen pääryhmään, joita ovat LAPWALL LEKO -yksikerrosseinäelementit, -monikerrosseinäelementit, -julkisivuelementit, -kattoelementit ja -kattoelementtijärjestelmä. LapWallin markkinaosuudet vaihtelevat tuoteryhmittäin. Suurin markkinaosuus on kattoelementeissä, joissa se yhtiön arvion mukaan on noin 70 prosenttia. Julkisivu- ja kattoelementtijärjestelmätuotteiden liikevaihto on kasvanut tasaisesti. Näiden osuus LapWallin liikevaihdosta vuonna 2023 oli noin 10 prosenttia.  Yksikerrosseinäelementtimarkkina on pirstaloitunut ja LapWallin markkinaosuus siitä on yhtiön arvion mukaan noin 20 prosenttia. LapWallin tavoite kuluvalla strategiakaudella on kasvattaa markkinaosuuttaan tässä segmentissä yli kolmannekseen. 

Monikerrosseinäelementtien markkina ei ole kasvanut markkinoiden odotuksista huolimatta. Moduulirakentaminen puusta on ottanut pienen markkinaosuuden kerrostalorakentamisesta.  Yksittäisen kerrostalokohteen potentiaali on iso, koska siinä on elementtejä noin 7 000–10 000 neliömetriä. Julkisivu- ja kattoelementtijärjestelmätuotteita käytetään pääasiassa hybridirakentamisessa. Se on tehokas ja nopea tapa pienentää rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä ja sillä voidaan lyhentää merkittävästi työmaan läpimenoaikaa sekä saadaan samalla työmaa-aikainen kosteudenhallinta kuntoon.  

LapWall on markkinoilla käsityksensä mukaan ainoa toimija, joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan yhtä kattavalla tuotevalikoimalla. Suurissa ja vaativissa kohteissa LapWallin kovin kilpailija on vaihtoehtoinen tapa rakentaa. LapWallin tuotteita voidaan käyttää laajasti sekä pienissä että suurissa rakennuksissa. Yhtiön näkemyksen ja selvitysten mukaan elementointiasteen kasvattaminen pienentää kustannuksia ja parantaa rakentamisen laatua.

LapWall arvioi puurakentamisen sekä sen valmistamien puuelementtien käytön kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Puurakentamisen kasvua tukevat yhtiön johdon arvion mukaan erityisesti tiukentuva rakentamisen sääntely sekä ympäristötavoitteet sekä osaavan työvoiman saatavuus. Suomessa ympäristöministeriö on julkaissut tavoitteen, jonka mukaan puurakentamisen markkinaosuuden tavoitellaan kasvavan 45 prosenttiin kaikesta julkisesta rakentamisesta. LapWallin johdon arvion mukaan tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi puurakentamisen volyymin kaksinkertaistamista nykyiseltä tasoltaan. Uutta puurakentamisen kapasiteettia tarvitaan merkittävästi lisää tavoitteeseen pääsemiseksi. 

Yhtiön johdon arvion mukaan koko puuelementtimarkkina (normaalissa kysyntätilanteessa) on Suomessa kooltaan yhteensä noin 400 miljoonaa euroa. Tämä perustuu eri tuoteryhmien vuositason kokonaisvolyymiin (tuotantomäärät, m²) sekä eri tuoteryhmien arvioituihin keskihintoihin. 

HENKILÖSTÖ JA JOHTO 

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jarmo Pekkarinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat 31.12.2023 talousjohtaja Tuomo Riihonen, liiketoimintajohtajat Marko Kellberg ja Kari Viljamaa sekä henkilöstö- ja markkinointipäällikkö Sanna Vappula. 

Henkilöstön määrä tilikauden aikana oli keskimäärin 129. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 115. 

Hallitus ja tilintarkastus 

Yhtiön hallituksessa toimivat Ahti Väisänen (hallituksen pj.), Jussi Karjula (hallituksen varapj.), Elina Rahkonen, Timo Pekkarinen ja Eero Poukkula.

Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan Antti Kääriäinen (KHT).

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 

LapWall Oyj:n kokonaan maksettu ja Kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2023 oli 100 tuhatta euroa. Osakkeiden lukumäärä oli 14 525 518 kappaletta.  

Tilikauden alussa 1.1.2023 LapWallin osakkeita oli 14 225 722 kappaletta. KW-Component Oy:lle 29.6.2023 suunnatussa osakeannissa rekisteröitiin uusia osakkeita 299 796 kappaletta. Edellisen tilikauden alussa 1.1.2022 LapWallin osakkeita oli 12 379 383 kappaletta. LapWallin osakkeiden määrässä 1.7.–31.12.2023 ei tapahtunut muutoksia.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli 3 555 osakkeenomistajaa. 

Yhtiön osakepääoma oli tilikauden lopussa 100 tuhatta euroa. Tilikauden päättyessä yhtiö ei omistanut omia osakkeita.

Kaupankäynti LapWallin osakkeilla 

LapWall Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki First North Growth Market -markkinapaikalla 1.1.–31.12.2023 yhteensä 7,22 miljoonalla eurolla, mikä vastasi 2,16 miljoonaa osaketta ja 14,89 % osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 4,20 euroa ja alin 2,69 euroa. Tilikauden lopun päätöskurssi oli 3,11 euroa ja tilikauden keskikurssi 3,34 euroa. LapWall Oyj:n markkina-arvo 31.12.2023 oli 45,2 miljoonaa euroa. 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KESKEISET PÄÄTÖKSET 

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Osinkoa päätettiin jakaa 0,19 euroa osakkeelta, maksuajankohtana 6.4.2023. 

Päätettiin valita hallitukseen Ahti Väisänen, Elina Rahkonen, Eero Poukkula, Timo Pekkarinen ja Jussi Karjula.  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36 000 euroa ja jäsenille 20 000 euroa toimikaudelta. Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Päätettiin suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistettiin työjärjestys.

VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 

Yhtiön hallitus päätti 21.4.2023 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta. Järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2023–2025. Ansaintajaksoa seuraa yhden vuoden sitouttamisjakso. Järjestelmän ansaintakriteerinä on yhtiön omistaja-arvon kehitys vuosien 2023–2025 aikana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 218 000 yhtiön osaketta, mikä on noin 1,5 % yhtiön tämänhetkisestä osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan osittain LapWall Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti järjestelmän osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai johtajasopimuksensa päättyy ansaintajakson tai sitouttamisjakson aikana.

Järjestelmien perusteella maksettavien palkkioiden määrää leikataan, jos hallituksen asettamat enimmäismäärät ansaintajaksolta 2023–2025 maksettaville palkkioille saavutetaan.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen vuosipalkkansa arvosta. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen vuosipalkkansa arvoa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Riskienhallintatoimia päivitetään ja tarkistetaan tehtyjen riskiarviointien perusteella sekä tarvittaessa. Yhtiön riskienhallinnan toimenpiteet hyväksyy yhtiön hallitus.

LapWallin keskeiset riskit jakautuvat operatiivisiin, strategisiin ja rahoitusriskeihin. Operatiiviset ja strategiset riskit liittyvät erityisesti epävarmuuteen yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä heikentyneessä maailmantalouden tilanteessa, joilla voi olla haitallista vaikutusta yhtiöön. 

Muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa ja Lähi-idässä voi vaikuttaa liiketoimintaan suoraan ja epäsuorasti esimerkiksi mahdollisten tiettyjen raaka-aineiden saatavuusongelmien ja raaka-aineiden hintojen nousun kautta. Lisäksi yleinen kustannusinflaatio ja erityisesti logistiikan kustannusnousu polttoaineen hinnannousun myötä voivat vaikuttaa LapWallin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen strategiansa toteuttamisessa voi heikentää sen kasvua ja kannattavuutta. Riskit liittyvät lähinnä kasvustrategian mukaisiin mahdollisiin yritysostoihin ja yritysostokohteiden integrointiin sekä asuinrakentamisen mahdolliseen pitkittyvään matalasuhdanteeseen. Lisäksi yhtiö tunnistaa myös henkilöstöön ja rekrytointeihin liittyvät riskit. Yhtiön tuotantolaitosten toimintaan sisältyy myös työturvallisuuteen liittyviä riskejä, joita minimoidaan aktiivisen työturvallisuustyön avulla.

Rahoitusriskit liittyvät erityisesti muutoksiin makrotaloudellisessa ympäristössä. Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne on epävakaampi ja korkojen nousu on vaikuttanut negatiivisesti rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja muihin ehtoihin. Tällä on ollut laajasti vaikutusta LapWallin asiakkaille, toisin sanoen rakennusyhtiöille ja rakennuttajille. LapWall oli vuonna 2023 nettovelaton yhtiö, joten korkojen nousulla oli hyvinkin marginaalinen vaikutus yhtiölle tilikaudella 2023. 

Geopoliittisesta ja maailmantalouteen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta LapWall on onnistunut vuoden 2023 aikana riskienhallinnassa. Yhtiö ei ole tunnistanut edellä kuvailtujen lisäksi muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 12.3.2024, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta. Esitettävän osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 525 518 kappaletta) on 1 888 317,34 euroa ollen noin 70 prosenttia tilikauden tuloksesta. Osinkoehdotus ylittää yhtiön voitonjakopolitiikan tavoitetason (30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta), mutta yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön vakavaraisuus mahdollistaa hetkellisesti tavoitetasoa korkeamman osingonjaon.

LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 16 663 826,09 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 2 556 976,23 euroa.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Ei tilikauden päättymisen jälkeisiä merkittäviä tapahtumia.

2023 TILINPÄÄTÖSKATSAUS  

LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen ja talousjohtaja Tuomo Riihonen esittelevät tilinpäätöskatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa 7.2.2024 klo 10.00–11.00. 

https://lapwall.videosync.fi/q4-2023

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2024

Yhtiö julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen arviolta viikolla 7. Vuosikertomus julkaistaan myöhemmin keväällä. Tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yhtiötiedotteella ja on sen jälkeen saatavilla osoitteesta www.lapwall.fi/sijoittajille.

Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.3.2024 klo 10.00. Yhtiön hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Yhtiö julkaisee taloudelliset katsaukset tilikaudella 2024 seuraavasti:

 • 29.4.2024: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2024
 • 7.8.2024: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2024
 • 29.10.2024: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2024.

KATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

Tilinpäätöstiedotteen 2023 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän raportin lopussa. 

Katsauksen luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. Toimitusjohtajan katsausosiossa lukuja on esitetty myös miljoonissa euroissa. 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, TAULUKKO-OSA 1.1.–31.12.2023 

TULOSLASKELMA  

1000 eurLapWall OyjLapWall OyjLapWall OyjLapWall Oyj
7–12/20237–12/20221–12/20231–12/2022
     
LIIKEVAIHTO23 01527 04541 87352 504
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos66
    
Liiketoiminnan muut tuotot58119150315
     
Ostot kauden aikana-9 111-9 135-16 671-21 635
Varaston muutos-183-1 759-130724
Ulkopuoliset palvelut-4 136-5 295-7 400-9 521
     
Henkilöstökulut-4 122-3 790-7 470-7 574
     
Poistot ja arvonalentumiset-1 104-877-2 034-1 714
     
Liiketoiminnan muut kulut-2 845-2 847-5 095-5 300
     
LIIKEVOITTO1 5773 4613 2297 799
     
Rahoitustuotot ja -kulut-31-34-28-747
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA1 5463 4263 2017 052
     
Tilinpäätössiirrot-26-199-1-215
     
Tuloverot-307-650-643-1 373
     
KATSAUSKAUDEN TULOS1 2132 5772 5575 464

 TASE  

1000 eurLapWall OyjLapWall Oyj
31.12.202331.12.2022
   
Pysyvät vastaavat  
  Kehittämismenot 17
  Aineettomat oikeudet3184
  Liikearvo5 7102 382
  Muut aineettomat hyödykkeet350286
  Ennakkomaksut4126
Aineettomat hyödykkeet yhteensä6 1312 795
   
  Maa- ja vesialueet457457
  Rakennukset ja rakennelmat6 0455 903
  Koneet ja kalusto2 1282 453
  Muut aineelliset hyödykkeet246181
  Ennakkomaksut5250
Aineelliset hyödykkeet yhteensä8 8819 245
   
  Muut osakkeet ja osuudet3232
Sijoitukset yhteensä3232
   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ15 04412 072
   
Vaihtuvat vastaavat  
  Vaihto-omaisuus3 0953 220
   
  Pitkäaikaiset muut saamiset1019
   
  Myyntisaamiset2 8322 740
  Muut saamiset457562
  Siirtosaamiset1 2771 709
  Rahat ja pankkisaamiset4 3887 849
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ12 05916 099
   
VASTAAVAA YHTEENSÄ27 10428 171
 31.12.202331.12.2022
Oma pääoma  
  Osakepääoma100100
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto11 97910 929
  Edellisten tilikausien voitto (tappio)2 128-633
  Tilikauden voitto (tappio)2 5575 464
   
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ16 76415 860
  
Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Poistoero490489
   
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ490489
   
Vieras pääoma  
  Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta4351 364
   
  Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta941981
  Saadut ennakot9722 212
  Ostovelat5 2974 630
  Muut velat263249
  Siirtovelat1 9422 387
   
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ9 85011 822
   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ27 10428 171

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  

1000 eurLapWall OyjLapWall Oyj
31.12.202331.12.2022
   
Sidottu oma pääoma  
  Osakepääoma100100
Sidottu oma pääoma kauden lopussa100100
  
Vapaa oma pääoma  
  Sij.vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa10 9295 940
  Sij.vapaan oman pääoman rahaston muutos1 0504 989
Sij.vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa11 97910 929
   
  Voitto edellisiltä tilikausilta kauden alussa-633-2 231
  Edellisen tilikauden voitto5 4643 331
  Osingonjako-2 703-1 733
Voitto edellisiltä tilikausilta kauden lopussa2 128-633
   
Tilikauden tulos2 5575 464
Vapaa oma pääoma kauden lopussa16 66415 760
   
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ16 76415 860

RAHOITUSLASKELMA 

1000 eurLapWall OyjLapWall OyjLapWall OyjLapWall Oyj
 7–12/20237–12/20221–12/20231–12/2022
Liiketoiminnan rahavirta: 
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1 5463 4263 2017 052
Suunnitelman mukaiset poistot1 1048652 0341 701
Rahoitustuotot ja -kulut313428747
Muut oikaisut -3 -3
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta2 6814 3225 2639 497
     
Käyttöpääoman muutos: 
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)233307504-1 888
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)1781 772125-711
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)1 704-635-8452 932
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja4 7965 7665 0479 830
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-68-48-123-101
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta37139526
Maksetut välittömät verot-525-968-861-1 231
Liiketoiminnan rahavirta4 2404 7644 1588 524
     
Investointien rahavirta:  
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-1 607-1 588-5 006-4 429
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 11 11
Lainasaamisten takaisinmaksut  8 
Saatu investointituki 79 79
Investointien rahavirta-1 607-1 498-4 998-4 339
     
Rahoituksen rahavirta:  
Maksullinen oman pääoman lisäys  1 050 
Listautumisanti   4 989
Listautumisannin kulut   -673
Pitkäaikaisten lainojen nostot   59
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-466-515-968-1 042
Maksetut osingot ja muu voitonjako  -2 703-1 733
Rahoituksen rahavirta-466-515-2 6211 600
     
Rahavarojen muutos2 1682 752-3 4615 785
Rahavarat kauden alussa2 2205 0977 8492 064
Rahavarat kauden lopussa4 3887 8494 3887 849

 VASTUUT JA ANNETUT VAKUUDET  

 LapWall OyjLapWall Oyj
1000 eur31.12.202331.12.2022
   
Rahoituslaitoslainat  
  Rahoituslainat1 2842 030
  Osamaksut92315
  Nostettu luottolimiitti  
     Myönnetty limiitti3 000 
     Nostamaton limiitti3 000 
  Käytetty luottokorttilimiitti51
     Myönnetty limiitti1515
     Käyttämätön limiitti1014
   
Rahoituslaitoslainojen vakuudet  
  Yrityskiinnitykset5 3605 360
  Kiinteistökiinnitykset5 4001 500
Vakuudet yhteensä10 7606 860
   
   
Vuokravastuut  
  Irtisanomisajan vuokravastuut8381 358
  Taseen vuokravakuustalletukset1010
   
Leasingvastuut  
  Seuraavan 12 kk aikana erääntyvät249220
  Myöhemmin erääntyvät320317
Leasingvastuut yhteensä569538
   
Jäännösarvovastuu6832
  
Muut taseen vakuustalletukset 8

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT  

Tunnusluku Laskentakaava 
Käyttökate (EBITDA) Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut  
Käyttökate liikevaihdosta, % (EBITDA, %) Käyttökate / liikevaihto x 100 % 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) Liikevoitto + liikearvon poistot 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja % (EBITA%) Liikevoitto ilman liikearvon poistoja / liikevaihto x 100 % 
Liikevoitto (EBIT) Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset 
Liikevoitto, % Liikevoitto / liikevaihto x 100 % 
Tulos / osake, €Tilikauden tulos / tilikauden lopun osakkeiden lkm
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma / (taseen loppusumma -saadut ennakot) x 100 % 
Nettovelkaantumisaste, % Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100 % 
Oman pääoman tuotto, % Tilikauden tulos/12*jakson pituus / oma pääoma keskimäärin x 100 % 

LapWall Oyj
Hallitus 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen, puhelin: +358 40 532 5694 
 

Talousjohtaja Tuomo Riihonen, puhelin: +358 50 371 4099 
 

Hyväksytty neuvonantaja:   
Sisu Partners Oy, puhelin: +358 40 555 4727

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Finanssivalvonta 
Keskeiset tiedotusvälineet 

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia