LapWall Oyj puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022, tilintarkastamaton

16/08/2022

LapWall

Ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva, liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani merkittävästi

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

HUHTI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI JA KESKEISET TAPAHTUMAT  

 • Liikevaihto oli 13 324 (8 720) tuhatta euroa, kasvua 52,8 %  
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 2 435 (1 028), kasvua 136,9 %  
 • Liikevoitto oli 2 319 (927) tuhatta euroa, kasvua 150,1 %  
 • Listautuminen First North -markkinapaikalle 8.4.2022  
 • LapWall Oyj tiedotti 5.5.2022 noin 2,5 miljoonan euron sopimuksesta Nordec Oy:n kanssa Nrep Oy:n Nurmijärvelle rakennettavan logistiikkakeskuksen kattoelementtiurakasta. 

TAMMI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI JA KESKEISET TAPAHTUMAT 

 • Liikevaihto oli 25 459 (16 518) tuhatta euroa, kasvua 54,1 %  
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 4 563 (2 299), kasvua 98,4 %  
 • Liikevoitto oli 4 339 (2 098) tuhatta euroa, kasvua 106,8 %  
 • Osakekohtainen tulos 0,20 (0,13) euroa  
 • Helmikuussa 2022 LapWall osti Termater Oy:n kattoelementtiliiketoiminnan sekä Termaterin käyttämät Vetelissä sijaitsevat tehdaskiinteistöt.  

TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2022 (julkaistu 16.8.2022 klo 8.30)
Ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdolle on 48–52 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja (EBITA) 7–8 miljoonaa euroa. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 
(1000 euroa, jos ei toisin mainita) 

 4–6/2022 4–6/2021 Muutos-% 1–3/2022 
Liikevaihto  13 324  8 720  52,8  12 136  
Käyttökate (EBITDA)   2 742  1 364  101,1  2 433  
% liikevaihdosta  20,6  15,6    20,0  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA)  2 435  1 028  136,9  2 128  
% liikevaihdosta  18,3  11,8    17,5  
Liikevoitto (EBIT)  2 319  927  150,1  2 020  
% liikevaihdosta  17,4  10,6    16,6  
Katsauskauden voitto  1 530  700  118,6  1 356  
 1–6/2022 1–6/2021 Muutos-% 1–12/2021 
Liikevaihto  25 459  16 518  54,1  35 466  
Käyttökate (EBITDA)  5 175  2 973  74,1  6 114  
% liikevaihdosta  20,3  18,0    17,2  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA)  4 563  2 299  98,4  4 760  
% liikevaihdosta  17,9  13,9    13,4  
Liikevoitto (EBIT)  4 339  2 098  106,8  4 358  
% liikevaihdosta  17,0  12,7    12,3  
Katsauskauden voitto  2 887  1 601  80,3  3 331  
Tulos / osake, €  0,20 0,13  0,27 
Omavaraisuusaste, %  55,0  33,1    44,1  
Nettovelkaantumisaste, %  -16,9  69,2    17,7  
Oman pääoman tuotto, %  55,3  56,9    52,0  
Tilauskanta  25 375  20 029  26,7  18 849  
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa  146  119  22,7  112  

TOIMITUSJOHTAJA JARMO PEKKARINEN: 

”LapWallin ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen kehitys oli vahvaa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Yhtiömme henkilöstö on tehnyt erittäin hyvää työtä ja se näkyy nyt toteutuneissa luvuissa. Liikevaihto kasvoi 54,1 prosenttia 25,5 miljoonaan euroon. Kasvusta vajaa puolet oli orgaanista ja reilu puolet Termater-liiketoimintakaupasta johtuvaa. Käyttökateprosentti oli 20,3 (18,0) ja liikevoittoprosentti ilman liikearvopoistoja oli 17,9 (13,9). Kannattavuus parani huolimatta ostetun Termaterin kattoelementtiliiketoiminnan heikommasta kannattavuudesta ja integrointikuluista.    

Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu oli vahvaa. Kaikki liiketoimintamme kehittyivät myönteisesti. Termaterin liiketoiminnan haltuunotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toteutuneen liiketoimintakaupan myötä LapWall onkin markkinajohtaja lämpimien puurakenteisten kattoelementtien valmistajana. Kasvupotentiaalia tässä segmentissä on jatkossakin.     

Puuelementtien käyttö kasvaa rakentamisessa. Tätä tukevat vahvat toimialaamme koskevat megatrendit, joita ovat kiihtyvä ilmastonmuutos, laatu- ja kosteudenhallintavaatimukset, hiilijalanjälki- ja kierrätysvaatimukset sekä rakentamisen työvaiheiden siirtyminen tehtaisiin. Osaavan työvoiman saaminen työmaille onkin tulevaisuudessa entistä vaikeampaa. Myös vihreän siirtymän lainsäädäntövaatimukset vauhdittavat puuelementtien käyttöä rakentamisessa.     

LapWall LEKO -elementointikonsepti mahdollistaa asiakkaille nopean ja kustannustehokkaan tavan rakentaa. Läpimenoaika lyhenee ja kuivaketju ei katkea missään rakentamisen vaiheessa. Laaja vakiotuotevalikoima sekä tehokas asennuspalvelu pienentävät merkittävästi asiakkaidemme laatu- ja taloudellista riskiä rakentamisessa. LapWall tarjoaa poikkeuksellisen laajan seinä- ja kattoelementtivalikoiman nopeasti säältä suojaan asennettuna. Uskommekin, että jatkossa entistä useampi asiakas valitsee LEKO-konseptin mukaisen puuelementtitoimituksen.   

Toisella vuosipuoliskolla jatkamme ostetun Termater-liiketoiminnan integrointia, kehittämistä sekä investointeja, jotka mahdollistavat yksikön kapasiteetin kasvun sekä liiketuloksen saamisen muiden yksiköiden tasolle. Jatkamme myös strategian mukaisten investointien valmistelua ja tuotekehitystä eri tuoteryhmissä, keskeisesti panostamme monikerros- ja julkisivuelementteihin sekä kattoelementtijärjestelmätuotteisiin. Tavoitteenamme on myös kasvattaa elementtitoimituskokonaisuuksia siten, että samaan kohteeseen voitaisiin toimittaa jatkossa useamman tuoteryhmän LEKO-tuotteita. Olemme jättäneet uudentyyppisestä julkisivuelementistä patenttihakemuksen ja uskomme, että uusi tuotteemme tulee mahdollistamaan entistä laajemman puurakenteisten seinäelementtien käytön rakentamisessa.     

Toiselle vuosipuoliskolle lähdemme hyvällä tilauskannalla, joka oli kesäkuun lopussa.  

25,4 miljoonaa euroa (20,0). Liiketoiminnassamme on tyypillisesti kausivaihtelua. Nykyisessä markkinatilanteessa on paljon epävarmuustekijöitä ja ennustaminen on huomattavasti aiempaa haastavampaa. Kokonaisuutena vuosi 2022 näyttää kuitenkin hyvälle ja suhtaudumme positiivisen luottavaisesti tulevaisuuteen.   

Julkaisimme tänään ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle. Ohjeistuksemme kuluvan vuoden liikevaihdolle on 48–52 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja (EBITA) 7–8 miljoonaa euroa.”  

STRATEGIA 
LapWallin strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.    

LapWallin strategiset kulmakivet vuosille 2022–2026 ovat seuraavat:  

 • LapWall valmistaa LEKO®-puuelementtejä
  • Toimitukseen kuuluu aina elementtisuunnittelu ja kuljetuspalvelu  
  • Lisäksi yhtiö tarjoaa puurakennesuunnittelu- ja asennuspalveluita 
 • LapWall on rakennustuoteteollisuusyhtiö 
  • LapWall elää tehtaistaan, jotka valmistavat seinäelementtejä yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, kattoelementtejä, kattoelementtijärjestelmiä sekä julkisivuelementtejä  
 • LapWallin asiakkaina ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat   
  • Yhtiö ei tee kuluttajakauppaa  
 • LapWallin kilpailuetuna on tehokkuus, tuotteistettu LEKO®-palvelu ja vastuullisuus   
  • LapWall LEKO®-puuelementointijärjestelmä on ammattilaisten tuntema tavaramerkki  
  • Elementointijärjestelmä mahdollistaa rakentamisen siirtämisen nykyaikaisiin tehtaisiin, joissa työt tapahtuvat säältä suojassa ja ympäristöystävällisesti   

LapWallin strategiset kärkiteemat, joilla se pyrkii saavuttamaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, ovat seuraavat:  

 1. Investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja uusi osavalmistustehdas   
 2. Tuotannon automatisointi ja ohjelmistorobotiikan kehitys   
 3. Markkinaosuuden kasvattaminen kaikissa tuoteryhmissä   
 4. Elementointiasteen kasvattaminen  
 5. Mahdolliset valikoidut yritysostot 

STRATEGIAKAUDEN TALOUDELLISET TAVOITTEET
LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla.     

LapWallin tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta. LapWallin strategiakauden tavoitteena on ylläpitää noin 12–15 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).

TALOUDELLINEN KEHITYS 1.1.–30.6.2022 
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos  
LapWall Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 25 459 (16 518) tuhatta euroa ja se kasvoi 54,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvusta reilu puolet muodostui helmikuun alussa LapWallille siirtyneestä Termater kattoelementtiliiketoiminnasta ja vajaa puolet orgaanisesta kasvusta sekä seinä- että kattoelementtiliiketoiminnassa. Termaterilta ostetun liiketoiminnan myötä LapWallin asiakaskunta laajeni entisestään ja täten yksittäisen asiakkaan osuus ja riski kokonaisliikevaihtoon suhteutettuna pieneni.  

LapWallin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 4 563 (2 299) tuhatta euroa, kasvaen 98,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ollen 17,9 (13,9) % liikevaihdosta. Yhtiön raportoitu liikevoitto oli 4 339 (2 098) tuhatta euroa eli 17,0 (12,7) % liikevaihdosta.    

Yhtiön katsauskauden voitto oli 2 887 (1601) tuhatta euroa eli 0,20 euroa (0,13) osakkeelta. Katsauskauden voittoa rasittivat yhtiön  First North -listautumisen kulut 673 tuhatta euroa, jotka on kirjattu rahoituskuluihin. Kaikki First North -listautumiseen liittyvät kulut on kirjattu kuluvan katsauskauden tulokseen.      

Tase, rahoitus ja rahavirta
LapWall Oyj:n taseen loppusumma 30.6.2022 oli 26 862 (17 355) tuhatta euroa. Yhtiön rahavarat 30.6.2022 olivat 5 097 (765) tuhatta euroa.     

Yhtiön omavaraisuusaste kasvoi ja oli 30.6.2022 55,0 (33,1) %. Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli –16,9 (69,2) %. Korollista velkaa yhtiöllä oli 2 859 (4 509) tuhatta euroa.     

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 3 760 (1 587) tuhatta euroa. Yhtiön investointien rahavirta oli -2 841 (-64) tuhatta euroa ja rahoituksen rahavirta 2 114 (-2 477) tuhatta euroa.  

MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 
LapWall valmistaa puuelementtejä, joita voidaan käyttää monipuolisesti sekä suurissa että pienemmissä rakennuksissa. LapWall arvioi, että puurakentaminen sekä sen valmistamien puuelementtien käyttö kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Puurakentamisen kasvua tukevat yhtiön johdon arvion mukaan erityisesti tiukentuva rakentamisen sääntely sekä ympäristötavoitteet. Suomessa ympäristöministeriö on julkaissut tavoitteen, jonka mukaisesti puurakentamisen markkinaosuuden tavoitellaan kasvavan 45 %:iin kaikesta julkisesta rakentamisesta vuoteen 2025 mennessä. LapWallin johdon arvion mukaan tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi puurakentamisen volyymin kaksinkertaistamista nykyiseltä tasoltaan. LapWall arvioi, että uutta puurakentamisen kapasiteettia tarvitaan merkittävästi lisää, jotta tavoitteeseen on mahdollista päästä.    

Yhtiön johdon arvion mukaan LapWallille relevantti puuelementtimarkkina on Suomessa kooltaan yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Arvio perustuu eri tuoteryhmien vuositason kokonaisvolyymiin (tuotantomäärät, m²) sekä eri tuoteryhmien arvioituihin keskihintoihin.  

HENKILÖSTÖ JA JOHTO
Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jarmo Pekkarinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat 30.6.2022 talousjohtaja Tuomo Riihonen, liiketoimintajohtajat Marko Kellberg ja Kari Viljamaa sekä henkilöstö- ja markkinointipäällikkö Sanna Vappula.    

Henkilöstön määrä katsauskauden aikana keskimäärin oli 135. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 146.    

Hallitus ja tilintarkastus 
Yhtiön hallituksessa toimivat Ahti Väisänen (hallituksen pj.), Jussi Karjula (hallituksen varapj.), Matti Häll, Timo Pekkarinen ja Anne Voho.  

Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan Antti Kääriäinen (KHT, JHT ja HT-tilintarkastaja).  

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
LapWall Oyj:n kokonaan maksettu ja Kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2022 oli 100 tuhatta euroa. Osakkeiden lukumäärä oli 14 225 722 kappaletta.    

Yhtiöllä on yksi osakelaji, kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.     

Katsauskauden päättyessä̈ yhtiöllä̈ oli 3 330 osakkeenomistajaa.    

Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 100 tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä̈ yhtiö̈ ei omistanut omia osakkeita. LapWall Oyj:n listautumisannin 4 989 tuhatta euroa on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Kaupankäynti LapWallin osakkeilla 
Kaupankäynti LapWall Oyj:n osakkeilla käynnistyi Nasdaq Helsinki First North Growth Market -markkinapaikalla 8.4.2022 kaupankäyntitunnuksella LAPWALL.     

LapWall Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki First North Market -markkinapaikalla 8.4.–30.6.2022 yhteensä 3,34 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 1,11 miljoonaa osaketta ja 7,80 % osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 3,15 euroa ja alin 2,62 euroa. katsauskauden lopun päätöskurssi oli 2,78 euroa ja katsauskauden painotettu keskikurssi 3,01 euroa. LapWall Oyj:n markkina-arvo 30.6.2022 on 39,5 miljoonaa euroa.  

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KESKEISET PÄÄTÖKSET 
Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021. Osinkoa päätettiin jakaa 14 senttiä osakkeelta, maksuajankohtana 8.3.2022.    

Päätettiin valita hallitukseen Ahti Väisänen, Anne Voho, Matti Häll, Timo Pekkarinen ja Jussi Karjula.  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1500 euroa / kokous ja jäsenille 1000 euroa / kokous. Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.    

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiömuoto julkiseksi osakeyhtiöksi ja että yhtiöjärjestys muutetaan muutoinkin siten, että yhtiöjärjestys vastaa tarkoitukseltaan julkisen osakeyhtiön yhtiöjärjestystä.     

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään hallituksen sopivaksi katsomana ajankohtana yhtiön osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland – markkinapaikalle ja päättämään tähän liittyvästä osakeannista. 

VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeantia yhtiölle itselleen voidaan hyödyntää esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä, jolloin yhtiön omia osakkeita voitaisiin käyttää järjestelyissä maksuna. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 asti. 

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
LapWall tekee vuosittaisen riskiarvioinnin. Riskienhallintatoimia päivitetään ja tarkistetaan tehdyn arvioinnin perusteella sekä tarvittaessa. Yhtiön riskienhallinnan toimenpiteet hyväksyy yhtiön hallitus.    

LapWallin keskeiset riskit jakautuvat operatiivisiin, strategisiin ja rahoitusriskeihin. Operatiiviset ja strategiset riskit liittyvät erityisesti epävarmuuteen yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä heikentyneessä maailmantalouden tilanteessa, joilla voi olla haitallista vaikutusta yhtiöön.     

COVID-19-pandemian/epidemian jatkuminen vaikuttaa edelleen raaka-aineiden ja komponenttien tuotantoon maailmanlaajuisesti sekä lisää epävarmuutta yleisesti, vaikkakin vähemmässä määrin kuin vuosina 2020 ja 2021. Toistaiseksi LapWallilla ei ole ollut raaka-aineiden saatavuudessa ongelmia. Rakennusalan yleinen kustannusnousu ja muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa voivat vaikuttaa liiketoimintaan esimerkiksi mahdollisten raaka-aineiden saatavuusongelmien ja raaka-aineiden hintojen nousun kautta. Lisäksi yleinen kustannusinflaatio ja erityisesti logistiikan kustannusnousu polttoaineen hinnannousun myötä voivat vaikuttaa LapWallin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Raaka-aineiden ja polttoaineiden kustannusnousu on saatu pääosin siirrettyä lopputuotteiden hintoihin.   

Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen strategiansa toteuttamisessa voi heikentää sen kasvua ja kannattavuutta. Riskit liittyvät lähinnä kasvustrategian mukaisiin mahdollisiin yritysostoihin ja yritysostokohteiden integrointiin. Lisäksi yhtiö tunnistaa strategisina riskeinä myös henkilöstöä ja rekrytointeja koskevat riskit. Yhtiön tuotantolaitosten toimintaan sisältyy myös työturvallisuuteen liittyviä riskejä, joita minimoidaan aktiivisen työturvallisuustyön kautta.  

Rahoitusriskit liittyvät myös operatiivisiin riskeihin liittyen kuvattuihin muutoksiin makrotaloudellisessa ympäristössä. Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne on epävakaampi ja korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja muihin ehtoihin sekä myös nostaa korkojen nousun kautta LapWallin rahoituskustannuksia ja vaikeuttaa yhtiön kassanhallintaa.    

Geopoliittisesta ja maailmantalouteen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta LapWall on onnistunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla operatiivisten riskien hallinnassa. Yhtiö ei ole tunnistanut edellä kuvailtujen lisäksi muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.   

Ukrainan sodan vaikutukset
Ukrainan sota ja voimakkaasti nousseet kustannukset rakentamisessa voivat vaikuttaa negatiivisesti LapWallin tulokseen ja tilauskantaan loppuvuoden aikana. Yhtiö seuraa tilannetta tarkoin ja on varautunut mahdollisiin häiriötilanteisin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö tiedotti 16.8.2022 ohjeistuksesta kuluvalle vuodelle.  

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 2022 TIEDOTUSTILAISUUS
LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen ja talousjohtaja Tuomo Riihonen esittelevät puolivuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa 16.8.2022 klo 11.00-12.00.    

https://lapwall.videosync.fi/q2-2022-osavuosikatsaus

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
Yhtiö julkaisee vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen (1.7. – 30.9.2022) liiketoimintakatsauksen 31.10.2022 klo 9.00. 

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
Puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuun 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän raportin lopussa.    

Puolivuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. Toimitusjohtajan katsausosiossa lukuja on esitetty myös miljoonissa euroissa.  

PUOLIVUOSIKATSAUS, TAULUKKO-OSA 1.1.–30.6.2022

TULOSLASKELMA

1000 eur  LapWall Oyj  LapWall Oyj  LapWall Oyj  
 1–6/2022 1–6/2021   1–12/2021 
LIIKEVAIHTO  25 459  16 518  35 466  
            
Liiketoiminnan muut tuotot  196  137  208  
            
Ostot kauden aikana  -12 500  -7 416  -15 092  
Varaston muutos  2 483  1 002  1 121  
Ulkopuoliset palvelut  -4 226  -2 688  -5 675  
            
Henkilöstökulut  -3 784  -2 963  -5 989  
            
Poistot ja arvonalentumiset  -836  -875  -1 756  
            
Liiketoiminnan muut kulut  -2 454  -1 615  -3 924  
            
LIIKEVOITTO  4 339  2 098  4 358  
            
Rahoitustuotot ja -kulut  -713  -103  -148  
            
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  3 626  1 995  4 210  
            
Tilinpäätössiirrot  -16  7  -46  
            
Tuloverot  -723  -401  -832  
            
KATSAUSKAUDEN TULOS  2 887  1 601  3 331  

TASE   

1000 eur  LapWall Oyj  LapWall Oyj  LapWall Oyj  
   30.6.2022     30.6.2021     31.12.2021  
Pysyvät vastaavat           
  Kehittämismenot  26  44  35  
  Aineettomat oikeudet  148  299  221  
  Liikearvo  2 623  2 248  2 047  
  Muut aineettomat hyödykkeet  105  212  153  
  Ennakkomaksut  42  10  42  
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  2 943  2 814  2 497  
            
  Maa- ja vesialueet  392  64  64  
  Rakennukset ja rakennelmat  5 340  4 527  4 468  
  Koneet ja kalusto  2 191  2 464  2 225  
  Muut aineelliset hyödykkeet  16  10  17  
  Ennakkomaksut  522  35  128  
Aineelliset hyödykkeet yhteensä  8 461  7 099  6 902  
            
  Muut osakkeet ja osuudet  32  32  32  
Sijoitukset yhteensä  32  32  32  
            
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  11 436  9 945  9 431  
            
Vaihtuvat vastaavat           
  Vaihto-omaisuus  4 992  2 394  2 509  
            
  Pitkäaikaiset muut saamiset  19  13  19  
            
  Myyntisaamiset  3 333  2 915  1 337  
  Muut saamiset  570  223  260  
  Siirtosaamiset  1 415  1 099  1 526  
  Rahat ja pankkisaamiset  5 097  765  2 064  
            
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  15 426  7 409  7 715  
            
VASTAAVAA YHTEENSÄ  26 862  17 355  17 146  
             
          30.6.2022  30.6.2021  31.12.2021  
Oma pääoma           
  Osakepääoma  100  100  100  
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  10 929  5 940  5 940  
  Edellisten tilikausien voitto (tappio)  -633  -2 231  -2 231  
  Tilikauden voitto (tappio)  2 887  1 601  3 331  
            
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  13 283  5 410  7 140  
            
Tilinpäätössiirtojen kertymä           
Poistoero  290  221  274  
            
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  290  221  274  
            
Vieras pääoma           
  Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta  1 842  2 787  2 291  
            
  Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta  1 017  1 722  1 036  
  Saadut ennakot  2 722  1 001  957  
  Ostovelat  5 087  4 258  3 435  
  Muut velat  294  220  198  
  Siirtovelat  2 328  1 736  1 814  
            
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  13 289  11 724  9 732  
            
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  26 862  17 355  17 146  

 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  

1000 eur  LapWall Oyj  LapWall Oyj  LapWall Oyj  
  30.6.2022  30.6.2021  31.12.2021  
            
Sidottu oma pääoma           
  Osakepääoma  100  100  100  
Sidottu oma pääoma kauden lopussa  100  100  100  
            
Vapaa oma pääoma           
  Sij.vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa  5 940  5 940  5 940  
  Sij.vapaan oman pääoman rahaston muutos  4 989        
Sij.vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa  10 929  5 940  5 940  
            
  Voitto edellisiltä tilikausilta kauden alussa  -2 230  1 600  1 600  
  Edellisen tilikauden voitto  3 331  -3 088  -3 088  
  Osingonjako  -1 733  -743  -743  
Voitto edellisiltä tilikausilta kauden lopussa  -633  -2 230  -2 230  
            
Katsauskauden tulos  2 887  1 601  3 331  
            
Vapaa oma pääoma kauden lopussa  13 183  5 310  7 041  
            
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  13 283  5 410  7 141  

RAHOITUSLASKELMA  

1000 eur  LapWall Oyj  LapWall Oyj  LapWall Oyj  
   1–6/2022  1–6/2021  1–12/2021  
Liiketoiminnan rahavirta:           
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  3 626  1 995  4 210  
Suunnitelman mukaiset poistot  836  875  1 756  
Rahoitustuotot ja -kulut  713  103  148  
Muut oikaisut     -15  -15  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  5 175  2 958  6 099  
            
Käyttöpääoman muutos:           
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)  -2 195  -949  164  
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)  -2 483  -1 002  -1 116  
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)  3 567  852  325  
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja  4 064  1 860  5 472  
            
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista  -52  -119  -162  
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta  13  6  14  
Maksetut välittömät verot  -264  -159  -885  
Liiketoiminnan rahavirta  3 760  1 587  4 439  
            
Investointien rahavirta:           
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin  -2 841  -64  -442  
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot        11  
Myönnetyt lainat        -6  
Investointien rahavirta  -2 841  -64  -436  
            
Rahoituksen rahavirta:           
Listautumisanti  4 989        
Pääomalainojen nostot ja takaisinmaksut     -800  -800  
Listautumisannin kulut  -673        
Lyhytaikaisten lainojen takaisimaksut        -223  
Pitkäaikaisten lainojen nostot  59        
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -528  -934  -1 892  
Maksetut osingot ja muu voitonjako  -1 733  -743  -743  
Rahoituksen rahavirta  2 114  -2 477  -3 659  
            
Rahavarojen muutos  3 033  -954  345  
Rahavarat kauden alussa  2 064  1 719  1 719  
Rahavarat kauden lopussa  5 097  765  2 064  

VASTUUT JA ANNETUT VAKUUDET    

   LapWall Oyj  LapWall Oyj  
1000 eur  30.6.2022  31.12.2021  
         
Rahoituslaitoslainat        
  Rahoituslainat  2 402  2 775  
  Osamaksut  456  552  
  Nostettu luottolimiitti        
     Myönnetty limiitti     3 000  
     Nostamaton limiitti     3 000  
  Käytetty luottokorttilimiitti  4  1  
     Myönnetty limiitti  15  15  
     Käyttämätön limiitti  11  14  
         
Rahoituslaitoslainojen vakuudet        
  Yrityskiinnitykset  5 360  5 360  
Vakuudet yhteensä  5 360  5 360  
         
         
Vuokravastuut        
  Irtisanomisajan vuokravastuut  1 531  983  
  Taseen vuokravakuustalletukset  10  10  
         
Leasingvastuut        
  Seuraavan 12 kk aikana erääntyvät  111  95  
  Myöhemmin erääntyvät  261  135  
Leasingvastuut yhteensä  372  230  

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT    

Tunnusluku  Laskentakaava  
Käyttökate (EBITDA)  Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut   
Käyttökate liikevaihdosta, % (EBITDA, %)  Käyttökate / liikevaihto x 100 %  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA)  Liikevoitto + liikearvon poistot  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja % (EBITA%)  Liikevoitto ilman liikearvon poistoja / liikevaihto x 100 %  
Liikevoitto (EBIT)  Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset  
Liikevoitto, %  Liikevoitto / liikevaihto x 100 %  
Omavaraisuusaste, %  Oma pääoma / (taseen loppusumma -saadut ennakot) x 100 %  
Nettovelkaantumisaste, %  Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100 %  
Oman pääoman tuotto, %  Nettotulos/12*jakson pituus / oikaistu oma pääoma keskimäärin x 100 %  

LapWall Oyj
Hallitus  

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia