Tietosuojaseloste

LapWall Oyj:n väärinkäytösten ilmoituskanavan henkilötietorekisteri

Päivitetty 13.10.2023

Rekisterinpitäjä:
LapWall Oyj
Periojantie 3
92930 PYHÄNTÄ
Y-tunnus 2422956-3

 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:
Jukka-Pekka Salo
Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo
Puhelin: 050 383 9522
Sähköposti:

 

  1. Rekisteröidyt ja käsiteltävät henkilötiedot

 

LapWallin väärinkäytösten ilmoituskanavan henkilötietorekisteri sisältää tietoja LapWall Oyj:lle ilmoitetuista väärinkäytöksistä.

 

Rekisteri käsittää ilmoituskanavalla vapaaehtoisesti annetut ilmoittajan yhteystiedot, joita ovat ilmoittajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ilmoituksen väärinkäytöksestä voi tehdä halutessaan myös anonyymisti, jolloin ilmoittajan yhteystietoja ei rekisteriin synny.

 

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

Henkilötietoja käsitellään LapWall Oyj:n mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi. Rekisteriä voidaan käyttää lainsäädännön asettamien edellytysten puitteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi sekä häirinnän, ahdistelun ja epäasiallisen käytöksen tai toiminnan selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi.

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu oikeuksiensa turvaamiseksi.

 

 

  1. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

 

Henkilötietoja käsittelevät erikseen nimetyt LapWall Oyj:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät ilmoitettujen väärinkäytösten tapahtumien selvittämiseen. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstöryhmä käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

 

Väärinkäytösten ilmoituskanavan yhteystietorekisterin käsittelijöinä toimivat niiden toteuttamiseen ja hallinnointiin käytettävien järjestelmien toimittajat, joiden kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

 

 

  1. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

  1. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

 

 

  1. Henkilötietojen luovutukset

 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Mahdollisessa henkilötietojen luovuttamisessa noudatamme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Voimme luovuttaa henkilötietoja, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

 

 

  1. Tietoturva

 

Kulunvalvonnan tietojen säilytyksessä on huolehdittu asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tietojen käyttö ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Tietojen käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on niiden hallinta ja käsittely.

 

 

  1. Henkilötietojen säilyttämisaika

 

Palveluun kerättyä tietoa säilytetään oletusarvoisesti yksi kuukausi siitä hetkestä, kun käyttäjä käyttöliittymän kautta poistaa tietonsa itse. Tarvittaessa vahingossa poistettu tieto voidaan palauttaa. Tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

 

Kaikki kerätyt tiedot poistetaan yhden kuukauden kuluttua palvelusopimuksen päättymisestä.

 

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaiset alla esitellyt oikeudet, joiden soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan esittämällä kirjallisen pyynnön asiasta tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme pyyntöihin kirjallisesti ja pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen.

 

Tarkastusoikeus henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

 

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, mikäli niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin taikka mikäli on olemassa jokin muu tietosuojalainsäädännön asettama edellytys poistamiselle.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin.

 

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten, rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsitellyssä on toimittu tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

 

 

  1. Tietosuojakäytänteiden mahdolliset muutokset

 

Voimme muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta palveluiden ja liiketoiminnan kehittyessä ja/tai lainsäädännön velvoitteiden muuttuessa. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä näkyy selosteen ylätunnisteessa.